BÂRFE, ZVONURI, ADEVĂRURI

Un lider dintr-o loca­li­tate cu multe lăm­paşe a intrat în atenţia unor in­divizi care cons­­tată şi reclamă fapte de co­rup­ţie. Res­pec­tivul este cer­cetat de către băieţi pen­tru că a făcut pre­siuni, a ame­ninţat şi chiar bruscat nişte amă­râţi. Aceștia mun­ceau la unitatea unde individul își aroga titlul de con­ducător, deși în re­­a­litate nu avea a­ceas­tă calitate. La fel ca și un alt con­frate al său, condamnat deja de ceva vreme pen­tru ase­menea fapte, li­de­­rul a făcut tot posibilul să determine pe oa­meni să ia bani cu îm­prumut și să-i vireze lui. Sigur că le-a promis că el le va restitui ratele, do­bânzile și chiar le va da și ceva în plus, nu­mai că totul a fost o min­ciună. Spun por­tă­reii de pe la uși, oamenii s-au dus care mai de care pe la au­to­rități să depună plângeri.

 

Afacere prosperă pu­să la cale de un şef de fond din sudul ju­de­țului. Gurile rele spun că in­di­vidul are mi­si­u­nea de a proteja avuţia dată de natură, numai că el se ocupă de alte treburi. Organizează pen­tru ma­hări ade­vă­rate vânători, toate ile­gale, iar scopul nici mă­car nu mai este unul re­creativ. Cârcotaşii spun că omul îşi pri­meş­te partea pentru că le per­mite ştabilor să do­boa­re exemplare deo­se­bite de cerbi şi chiar ca­pre negre, ca să nu mai vorbim de mistreţi. Pe lângă galbeni mai are şi cotă parte din vâ­nat, pentru că ştabii nu ies doar la o plimbare prin pă­dure, chiar vâ­nează se­rios, şi câte cinci ex­em­plare. Gurile rele mai spun că din gaş­ca care face prăpăd prin pă­du­rile zonei su­dice a ju­de­ţului face par­te şi un fost ma­gis­trat, așa că este garan­tat că nimeni nu-i va deranja. Mahării au mai avut probleme cu le­gea pentru aceleași fără­delegi și au scăpat de fiecare dată, așa că este greu de crezut că se va deranja cineva să-i pună cu botul pe labe.