Programul IMM INVEST – Întrebări frecvente

Programul IMM INVEST ROMÂNIA permite IMM-urilor afectate semnificativ de criza COVID-19 să îşi asigure lichidităţile pentru derularea activităţii curente sau pentru investiţii, prin accesarea unuia sau mai multor credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către FNGCIMM în numele şi contul statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice.
În cele ce urmează, prezentăm parte din întrebările frecvente (şi răspunsurile aferente) conţinute, până la această dată, în aplicaţia imminvest.ro:

1. Întrebare: Cum se poate accesa un credit prin IMMInvest?
Răspuns: Beneficiarul trebuie să se înregistreze în aplicaţia disponibilă pe site-ul ww.imminvest.ro şi să completeze online datele de identificare. Aplicaţia software va genera automat solicitantului numărul de înregistrare, precum şi un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării. După efectuarea verificării datelor şi elementelor înregistrate de potenţialul beneficiar aplicant, se va emite acordul de principiu privind eligibilitatea în cadrul programului.
2. Întrebare: Un beneficiar se poate înscrie de mai multe ori?
Răspuns: Înregistrarea online se poate efectua o singura dată în cadrul aplicaţiei, programul electronic de înregistrare online nepermiţând înscrierea de două ori a aceluiaşi potenţial beneficiar solicitant. Pentru motive temeinic justificate, beneficiarul poate solicita FNGCIMM modificarea înregistării online efectuate la adresa de e-mail imminvest@fngcimm.ro.
3. Întrebare: Se poate aplica la mai multe bănci?
Răspuns: Aplicaţia permite bifarea unui singur finanţator. În cazul în care beneficiarul primeşte refuz de la banca pe care a selectat-o, acesta poate transmite o solicitare la adresa de e-mail imminvest@fngcimm.ro.pentru deblocare, astfel încât să poată accesa programul prin altă bancă.
4. Întrebare: Ce documente sunt necesare pentru înregistrarea pe platforma www.imminvest.ro?
Răspuns: La cererea de înregistrare se vor ataşa următoarele documente:
– copia certificatului de înregistrare
– copia buletinului de identitate/cărţii de identitate
– declaraţia IMM descărcată din aplicaţie, completată şi semnată.
5. Întrebare: Dacă se confirmă eligibilitatea, beneficiarul trebuie să contacteze banca?
Răspuns: FNGCIMM va pune la dispoziţia instituţiei de credit selectate de potenţialul beneficiar, în format electronic (online) datele şi documentele înregistrate de acesta, precum şi acordul de principiu privind eligibilitatea beneficiarului aplicant. Instituţia de credit va analiza cererea beneficiarului şi va adopta intern decizia de acordare a creditului de investiţii/creditului /liniei de credit pentru capital de lucru, pe care o va comunica beneficiarului.
6. Întrebare: Ce presupune documentaţia de credit?
Răspuns: Informaţiile legate de documentaţia de credit necesară creditului de investiţii sau pentru capital de lucru, vor fi oferite de către instituţia financiară la care se solicită creditul. Fiecare bancă are propriile proceduri şi reglementări interne în ceea ce priveşte tipologia creditelor (analiza economico-financiară, documentaţie de creditare etc).
7. Întrebare: Se poate rambursa anticipat creditul, cât este comisionul în această situaţie?
Răspuns: Pentru rambursarea anticipată nu se percepe comision.
8. Întrebare: Unde pot fi găsite modelele de declaraţii necesare înscrierii în Program?
Răspuns: Declaraţiile necesare înscrierii în Program vor fi disponibile prin intermediul platformei www.imminvest.ro. Acestea pot fi descărcate, completate şi apoi încărcate, din nou, pe portal.
9. Întrebare: Pentru înscrierea pe platforma IMM Invest România, începând cu data de 28.04. 2020, este nevoie de semnătură electronică?
Răspuns: Pentru înscrierea pe platforma IMM INVEST România nu este necesară semnătura electronică. Documentele pot fi semnate, scanate şi încărcate pe platforma imminvest.ro şi fără semnătură electronică.
10. Întrebare: Unde se găsesc informaţii cu privire la modalitatea de completare a „Declaraţiei privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM“?
Răspuns: Modalitatea de completare a „Declaraţiei privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM“ este explicată în Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

11. Întrebare: Care este valoarea maximă a împrumuturilor şi procentul de garantare de care pot beneficia întreprinzătorii prin această schemă de ajutor de stat?
Răspuns: Funcţie de tipul întreprinderii şi tipul creditelor, valoarea maximă a împrumuturilor şi procentele de garantare se prezintă astfel:
a) Microîntreprindere:
Valoare cumulată credite de investiţii şi linii de credit, 10.000.000
Valoare maximă credit de investiţii, 10.000.000
% garantare credit de investiţii, 80%
Valoare maximă credit capital de lucru, 500.000
% garantare credit capital de lucru, 90%
b) Întreprindere Mică:
Valoare cumulată credite de investitii şi linii de credit, 10.000.000
Valoare maximă credit de investiţii, 10.000.000
% garantare credit de investiţii, 80%
Valoare maximă credit capital de lucru, 1.000.000
% garantare credit capital de lucru, 90%
c) Întreprindere Mijlocie:
Valoare cumulată credite de investiţii şi linii de credit, 10.000.000
Valoare maximă credit de investiţii, 10.000.000
% garantare credit de investiţii, 80%
Valoare maximă credit capital de lucru, 5.000.000
% garantare credit capital de lucru, 80%
12. Întrebare: Cine va plăti dobânzile şi comisioanele creditelor accesate în cadrul Programului IMM INVEST România?
Răspuns: Dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru şi a creditelor pentru investiţii, a comisionului de administrare şi a comisionului de risc sunt suportate în procent de 100% din bugetul Ministerul Finanţelor Publice în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program, M.F.P. plătindu-le sub forma de grant.
13. Întrebare: Cine poate beneficia de ajutorul de stat?
Răspuns: Pot beneficia de ajutor de stat IMM-urile din toate sectoarele de activitate, cu excepţia celor care activează în următoarele sectoare/domenii: activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de investigare şi protecţie.
În plus, la data solicitării, IMM-urile trebuie să îndeplinească cumulativ atât criteriile de eligibilitate prevăzute în art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cât şi următoarele criterii de eligibilitate:
a) sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici sau mijlocii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 2 lit. a) şi art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare;
b) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
c) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile;
d) nu se aflau în dificultate, în sensul prevederilor articolului 2 punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, modificat şi completat prin Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017, la data de 31 decembrie 2019, dar care s-au confruntat cu dificultăţi sau au intrat în dificultate ulterior, din cauza pandemiei de COVID-19;
e) depun un document scris prin care se angajează să nu disponibilizeze personalul existent de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă până la 31 decembrie 2020. Întreprinderea poate organiza programul de lucru al salariaţilor în funcţie de evoluţia activităţii curente a acesteia.
14. Întrebare: Platforma de înscriere IMM Invest va permite un număr limitat de aplicaţii de credit, în limita plafonului alocat sau acest plafon se va epuiza treptat în funcţie de creditele trase?
Răspuns: Pe platforma IMM Invest, se pot înscrie beneficiari în limita termenului final de înscriere, care este 31.12.2020. Înscrierea online se desfăşoară în sesiune continuă, până la epuizarea plafonului de 15 miliarde lei, alocat programului.
15. Întrebare: Ce presupune mai exact litera i) de la art. 3 alineatul 1 din OU 42/2020: angajatorul nu disponibilizează personalul existent la data intrării în vigoare la prezentei ordonanţe până la 31 decembrie 2020; ce se întâmplă în situaţia în care angajaţii aleg să plece în această perioadă; angajatorul este obligat să menţină numărul de angajaţi?
Răspuns: Dacă angajatii aleg să plece în perioada de la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă până la 31 decembrie 2020 şi aceasta este alegerea lor, demisia este un act de voinţă şi nu are legătură cu disponibilizarea. Prevedererile de la Art. 3 (1), lit. i), fac trimitere la disponibilizare şi nu la obligaţii ce derivă dintr-un drept legitim. Mai mult, nu se precizează niciunde obligativitatea păstrării aceluiaşi număr de personal.
16. Întrebare: Nivelul dobânzilor este definitiv pe întreaga durată a împrumutului, respectiv 36 sau 72 luni, sau este valabil doar până pe data de 31.12.2020, urmând ca de la 1.01.2021 fiecare bancă să stabilească altă rată a dobânzii ?
Răspuns: În conformitate cu prevederile OUG Nr. 110/2017 din 20 decembrie 2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, la Art. 1 aliniat (3^3) se stipulează următoarele: „Perioada de subvenţionare a dobânzii este de la momentul acordării creditelor/liniilor de credit contractate după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la 31 decembrie 2020. Subvenţionarea dobânzii se aprobă anual printr-un act normativ cu putere de lege pentru anul 2020 şi pentru următorii 2 ani doar în condiţiile în care creşterea economică estimată de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză pentru această perioadă se situează sub nivelul creşterii economice din anul 2020. Subvenţionarea dobânzii se realizează în condiţiile respectării prevederilor legislaţiei din domeniul ajutorului de stat în vigoare”.

În conformitate cu prevederile HG nr. 282/2020 din 6 aprilie 2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, se stipulează la Art. 1 aliniat (7) că: „Costul total al creditelor acordate în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, […], se compune din: rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă, diferenţiată astfel: pentru creditele de investiţii acordate în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), marja este de maximum 2,0% pe an, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru acordate în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), marja este de maximum 2,5% pe an. Marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către instituţia de credit în toate etapele creditării. Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc, precum şi taxele aferente operaţiunilor conexe activităţii de creditare (de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare şi înregistrarea garanţiilor etc.).
Această hotărâre este obligatorie pentru toţi participanţii instituţii de credit în Program. Totodată, precizăm că dobânda este stabilită prin contractul de creditare cu banca, de la început, aceasta fiind variabilă în funcţie de ROBOR la 3 luni, care se schimbă în funcţie de condiţiile pieţei şi care va fi comunicat periodic de către bancă.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: office@tvgtax.ro

Comenteaza Anulează răspunsul

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.