Parteneriatul public – privat

În Monitorul Oficial nr. 427 din 18 mai 2018 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39/2018 din 10 mai 2018 privind parteneriatul public – privat.
Parteneriatul public-privat are ca obiect realizarea sau, după caz, reabilitarea şi/sau extinderea unui bun sau a unor bunuri care vor aparţine patrimoniului partenerului public şi/sau operarea unui serviciu public.
Mecanismul parteneriatului public-privat este caracterizat de următoarele elemente principale:
a) cooperarea dintre partenerul public şi partenerul privat, în vederea implementării unui proiect public;
b) durata relativ lungă de derulare a raporturilor contractuale, de peste cinci ani, care să permită partenerului privat recuperarea investiţiei şi realizarea unui profit rezonabil;
c) finanţarea proiectului, în principal din fonduri private şi, după caz, prin punerea în comun a fondurilor private cu fonduri publice;
d) atingerea scopului urmărit de partenerul public şi partenerul privat;
e) distribuirea riscurilor între partenerul public şi partenerul privat, în funcţie de capacitatea fiecărei părţi contractante de a evalua, gestiona şi controla un anumit risc.
Formele de parteneriat public-privat sunt următoarele:
a) parteneriatul public-privat contractual – parteneriatul public-privat realizat în temeiul unui contract încheiat între partenerul public, partenerul privat şi o societate nouă al cărei capital social este deţinut integral de partenerul privat care va acţiona ca societate de proiect;
b) parteneriatul public-privat instituţional – parteneriatul public-privat realizat în temeiul unui contract încheiat între partenerul public şi partenerul privat, prin care se constituie de către partenerul public şi partenerul privat o societate nouă, care va acţiona ca societate de proiect şi care, ulterior înregistrării în registrul societăţilor, dobândeşte calitatea de parte la contractul de parteneriat public-privat respectiv.
Orice persoană juridică sau asociere de persoane juridice poate să participe în cadrul procedurii de atribuire a contractului de parteneriat public-privat.
Investitorul privat desemnat câştigător al procedurii de atribuire care încheie un contract de parteneriat public-privat dobândeşte calitatea de partener privat.
Finanţarea investiţiilor care se realizează în cadrul contractelor de parteneriat public-privat se poate asigura, după caz:
a) integral, din resurse financiare asigurate de partenerul privat; sau
b) din resurse financiare asigurate de partenerul privat, împreună cu partenerul public.
Partenerul privat asigură finanţarea necesară realizării investiţiilor din resurse proprii şi/sau din resurse atrase din partea unor finanţatori.
Partenerul public poate contribui la finanţarea realizării investiţiilor cu resurse financiare publice provenind inclusiv din fonduri externe nerambursabile post-aderare şi din contribuţia naţională aferentă acestora, în condiţiile prevăzute de legislaţia naţională şi cea a Uniunii Europene.
Cota de contribuţie a partenerului public la finanţarea realizării investiţiilor dintr-un contract de parteneriat public-privat reprezentată de resurse financiare de altă natură decât fonduri externe nerambursabile şi contribuţia naţională aferentă unor astfel de fonduri nu poate depăşi 25% din valoarea totală a investiţiei.
În vederea încheierii şi începerii executării obligaţiilor dintr-un contract de parteneriat public-privat este necesară parcurgerea următoarelor etape:
a) realizarea de către partenerul public a unui studiu de fundamentare;
b) aprobarea studiului de fundamentare de către Guvern pentru proiectele administraţiei publice centrale sau, după caz, de către autorităţile deliberative pentru proiecte ale administraţiei publice locale;
c) parcurgerea procedurii de atribuire a contractului de parteneriat public-privat;
d) aprobarea contractului de parteneriat public-privat rezultat în urma finalizării negocierilor şi iniţializat de către părţi de către Guvern pentru proiectele administraţiei publice centrale sau, după caz, de către autorităţile deliberative pentru proiecte ale administraţiei publice locale;
e) semnarea contractului de parteneriat public-privat;
f) îndeplinirea tuturor condiţiilor suspensive prevăzute în contractul de parteneriat public-privat, inclusiv a închiderii financiare.
Iniţiativa realizării unui proiect în regim de parteneriat public-privat aparţine partenerului public.
Pentru întocmirea studiului de fundamentare, partenerul public poate contracta serviciile de consultanţă necesare în funcţie de specificul proiectului, între care servicii de natură tehnică, financiară şi juridică.
Contractul de parteneriat public-privat este un contract administrativ.
La încetarea contractului de parteneriat public-privat ca urmare a expirării duratei pentru care a fost încheiat, bunurile realizate sau dobândite de societatea de proiect şi reprezentând obiectul contractului de parteneriat public-privat, precum şi cele necesare derulării serviciului public se transferă partenerului public, cu titlu gratuit.
La încetarea contractului de parteneriat public-privat din orice motiv, cu excepţia expirării duratei pentru care a fost încheiat, bunurile realizate sau dobândite de societatea de proiect şi reprezentând obiectul contractului de parteneriat public-privat, precum şi cele necesare derulării serviciului public, inclusiv bunurile pentru care nu s-a realizat recepţia la terminarea lucrărilor, sunt transferate partenerului public, în condiţiile prevăzute în contractul de parteneriat public-privat, cu plata unei compensaţii calculate conform unui mecanism prevăzut de documentaţia de atribuire şi contractul de parteneriat public-privat.
Dacă încetarea contractului s-a datorat culpei partenerului privat, din valoarea compensaţiei datorate de partenerul public pentru transferul bunurilor sunt deduse orice sume datorate de partenerul privat drept despăgubiri, stabilite conform contractului de parteneriat public-privat.
Dacă încetarea contractului s-a datorat culpei partenerului public, la valoarea compensaţiei datorate de partenerul public pentru transferul bunurilor se adaugă sumele datorate de partenerul public drept despăgubiri, stabilite conform contractului de parteneriat public-privat.

Societatea TVG TAX S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: office@tvgtax.ro

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.