Actualitate

DAS Deva: Primăria ajută persoanele vulnerabile care pot primi ajutor pentru plata chiriei

Magdalena Șerban

Primele cereri de acordare a aju­to­rului pentru plata chiriei au fost apro­bate de Primarul Municipiului Deva, Nicolae Florin Oancea. Acesta se poate obține pe o perioadă de 1-3 ani și se plătește proprietarului locuinței, prin transfer bancar. Există însă o serie de criterii ce trebuie întrunite pentru ob­ți­ne­rea sprijinului financiar, care vizează per­soanele/familiile cu domiciliul/re­șe­dința în municipiul Deva, ce se con­fruntă cu absența unui minim de con­diții socio-economice de viață și sunt in­cluse pe lista de priorități pentru a primi o locuință socială sau ANL. Banii provin de la bugetul local.

Evaluare pe bază de punctaj
Condițiile de eligibilitate au fost apro­bate de Consiliul Lo­cal, prin Hotărârea nr. 432/ 2022 (disponibilă pe https://dasdeva.ro, Secțiunea Locuințe și Asociații). Aju­torul se poate pri­mi în baza u­nei cereri-de­clarație pe propria răspundere, care va fi însoțită de acte doveditoare privind veniturile realizate, componența familiei, nivelul studiilor, situația socială, locuința închiriată etc. Documentele se depun la Direcția de Asistență Socială Deva (Re­gistratură), de luni până joi – între orele 8:00-16:30 și vineri – între orele 8:00-14:00. Pentru detalii, apelați la numărul de telefon 0755.878.814, în timpul pro­gramului de lucru. Totodată, trebuie re­ținut că ajutorul pentru plata chiriei se stabilește în baza unui punctaj întrunit în funcție de mai multe criterii privind com­ponența familiei, numărul copiilor aflați în întreținere, si­tuația bio/psiho/ so­cială a per­soanei sin­gu­re/familiei, ni­ve­lul de studii etc. Astfel, cuantumul poa­te fi de până la 900 – 1.400 lei, în pri­mul an de acordare, fără a depăși însă nivelul chiriei prevăzute în con­tractul de închiriere. De asemenea, legat de cuan­tu­mul net al venitului lunar până la care se acordă sprijinul financiar, există câteva praguri valorice. Se ține cont de numărul de per­soane din familie și se raportează la valoa­rea Indicelui Social de Referință (ISR = 660 lei, în prezent). Concret: 2.640 lei (4 ISR) – pentru persoana singură; 3.762 lei (5,7 ISR) – pentru familia cu 2 persoane; 4.356 lei (6,6 ISR) – pentru familia cu 3 persoane; 4.950 lei (7,5 ISR) – pentru familia cu 4 persoane; 5.544 lei (8,4 ISR) – pentru familia cu 5 persoane și 6.138 lei (9,3 ISR) – pentru familia cu 6 persoane. În cazul familiilor cu mai mult de 6 membri, se adaugă câte 0,5 ISR (330 lei) pentru fiecare persoană din fa­milie, peste numărul de 6 persoane.

Condiții obligatorii
Referitor la condițiile obligatorii sti­pu­late în cazul celor care vor să aibă parte de acest suport, se califică tinerii de până la 35 de ani, care provin din structurile re­zidențiale ale Direcției Generale de Asis­tență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, persoanele singure/familiile din evidența DAS Deva, care, în urma an­chetei sociale, pot fi încadrate în ca­te­goria persoanelor marginalizate social sau cu risc de marginalizare socială, vic­timele violenței domestice și tinerii de până la 35 de ani, care, deși au un loc de muncă, nu dispun de venituri suficiente pentru a închiria sau achiziționa o lo­cu­ință, în condițiile pieței. Apoi, solicitantul trebuie să aibă domiciliul/reședința în mu­nicipiul Deva de cel puțin 24 de luni (cu excepția victimelor violenței do­mes­tice și a tinerilor proveniți din structurile rezi­den­țiale ale DGASPC Hunedoara). De ase­menea, este obligatoriu ca soli­ci­tan­tul și membrii majori ai familiei sale să nu aibă în folosință o locuință din fondul lo­cativ de stat, dar să fi făcut demersurile ne­cesare pentru a fi cuprinși în lista per­soanelor îndreptățite să beneficieze de o lo­cuință socială sau ANL, solicitantul – per­­soană singură să nu aibă în pro­pri­e­tate mai mult de un autovehicul (cu ve­chime mai mică de 5 ani, iar în cazul fa­mi­liei, membrii acesteia să nu aibă în pro­prie­tate mai mult de două autovehicule, cu vechime mai mică de 5 ani) și, nu în ulti­mul rând, solicitantul și membrii majori ai familiei sale să nu înregistreze datorii că­tre bugetul local. Locul de mun­că este la fel de important pentru acor­darea spri­ji­nului financiar. Beneficiarii ajutorului pen­tru plata chiriei care nu au un loc de mun­că la data acordării acestui drept vor primi sprijinul financiar doar pe o perioadă de 6 luni, dacă nu vor face do­vada angajării.

Mesagerul Hunedorean

Recent Posts

BÂRFE, ZVONURI, ADEVĂRURI

Vorbesc gurile rele că se pregătește de­bar­carea unui șefuleț din zonă, care se pare că…

7 ore ago

Bulina albă

Abiatar Bubău, elev în clasa a II-a, prof. Lazăr Cezarina La Liceul de Arte Pentru…

7 ore ago

Bulina neagră

Ioan R., din municipiul Deva Pentru că a fost trimis în judecată pentru infracțiunea de…

7 ore ago

„Un Lord a venit la primărie”. Lucian Rus: Am candidat pentru Deva și pentru deveni. Ei sunt câștigătorii acestor alegeri

Lucian Rus este revelația acestor alegeri locale din județul nostru. Puțini au crezut în proiectul…

7 ore ago

Alcoolică acuzată că-și terorizează soacra și soțul

Femeia se îmbată în fiecare zi și provoacă scandal, țintele sale fiind soțul ei și…

7 ore ago

Doi tineri din Hațeg au golit o hală de producție din Oțelu Roșu

Hoții și-au planificat în detaliu spar­gerea din județul vecin și au furat scule și echipamente,…

7 ore ago