Modificarea şi completarea Codului fiscal şi a unor acte normative, prevederi aplicabile persoanelor fizice

În ediţia din data de 4.04.2018 a cotidianului Mesagerul Hunedorean am prezentat principalele modificări şi completări aduse Codului fiscal şi Codului de procedură fiscală prin Ordonanţa de urgenţă nr. 25/29.03.2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din data de 30.03.2018, prevederi aplicabile persoanelor juridice – societăţi.

În cele ce urmează vom prezenta principalele modificări şi completări aplicabile persoanelor fizice.

Modificări şi completări ale Codului fiscal
Titlul IV – Impozitul pe venit

1. Venituri din activităţi independente
Alineatul (1) al articolului 68 (Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activităşi independente, determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate), se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Venitul net anual din activităţi independente se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării de venituri, cu excepţia situaţiilor în care sunt aplicabile prevederile art. 681 şi 69.“ (n.n. – art. 69, Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit).

După articolul 68 se introduce un nou articol, art. 681, care conţine, printre altele, următoarele:
„Art. 681 – Stabilirea impozitului final pentru veniturile din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, potrivit legii
(1) Contribuabilii care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă, încheiate potrivit Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, datorează impozit pe venit, impozitul fiind final.
(2) Plătitorii veniturilor, persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă au şi obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a plăti impozitul corespunzător sumelor plătite prin reţinere la sursă.
(3) Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut şi se reţine la sursă, de către plătitorii de venituri prevăzuţi la alin. (2), la momentul plăţii venitului.
(4) Impozitul calculat şi reţinut reprezintă impozit final şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.
(6) Contribuabilii nu au obligaţia de completare a Registrului de evidenţă fiscală şi de conducere a evidenţei contabile.
(7) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul stabilit la alin. (3), după cum urmează:
a) în cotă de 2% pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii; sau
b) în cotă de 3,5% pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii.
(9) …contribuabilii pot opta pentru calcularea, reţinerea şi plata sumei prevăzută la alin. (7) de către plătitorii de astfel de venituri până la termenul de plată al impozitului.
(11) Opţiunea prevăzută la alin. (9) se exercită în scris de către contribuabil şi se aplică la momentul plăţii impozitului de către plătitorii de venituri. Opţiunea rămâne valabilă pe perioada derulării contractului de activitate sportivă încheiat între părţi, începând cu luna exercitării opţiunii, dar nu mai mult de doi ani fiscali consecutivi.”

2. Venituri din drepturi de proprietate intelectuală
Alineatele (8), (9) şi (10) ale articolului 72 (Stabilirea impozitului pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală plătite de persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţa contabilă) se modifică şi vor avea, printre altele, următorul cuprins:
„(8) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul stabilit la alin. (4) pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, după cum urmează:
a) în cotă de 2% pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii; sau
b) în cotă de 3,5% pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii.
(10) Prin excepţie…, contribuabilii pot opta pentru calcularea, reţinerea şi plata sumei prevăzută la alin. (8) de către plătitorii de astfel de venituri până la termenul de plată a impozitului.“
La articolul 79 (Acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinaţiei unei sume din impozit), alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea, printre altele, următorul cuprins:
„(1) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul stabilit la art. 78 alin. (5), după cum urmează:
a) în cotă de 2% pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii; sau
b) în cotă de 3,5% pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii.
Persoanele fizice care obţin venituri asimilate salariilor beneficiază de aceleaşi prevederi.

3. Venituri din salarii şi asimilate salariilor
Alineatul (6) al articolului 82 (Plata impozitului pentru anumite venituri salariale şi asimilate salariilor) se modifică şi va avea, printre altele, următorul cuprins:
„(6) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual, după cum urmează:
a) în cotă de 2% pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii; sau
b) în cotă de 3,5% pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaşi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii.”

4. Venituri din pensii
Alineatul (1) al articolului 102 (Acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinaţiei unei sume din impozit) se modifică şi va avea, printre altele, următorul cuprins:
„(1) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul stabilit la art. 101 alin. (11), după cum urmează:
a) în cotă de 2% pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii; sau
b) în cotă de 3,5% pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii.“

5. Venitul net anual impozabil
Alineatele (3), (4), (5) şi (6) ale articolului 123 (Stabilirea şi plata impozitului anual datorat) se modifică şi vor avea, printre altele, următorul cuprins:

„(3) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil …, după cum urmează:
a) în cotă de 2% pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii; sau
b) în cotă de 3,5% pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii.
(4) Contribuabilii care au realizat venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuşi pe bază de normă de venit, şi/sau din cedarea folosinţei bunurilor, precum şi venituri din drepturi de proprietate intelectuală, potrivit art. 72, care nu au obligaţia depunerii declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice şi contribuabilii care au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală, potrivit art. 721, pot dispune asupra destinaţiei unei sume din impozitul datorat pe venitul anual, până la data de 15 martie, inclusiv, a anului următor celui de realizare a veniturilor, după cum urmează:
a) în cotă de 2% pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii; sau
b) în cotă de 3,5% pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii.

Modificări şi completări ale unor acte normative

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017
Până în prezent, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, cu completările ulterioare, era stabilită, ca regulă generală, că restituirea pe cale administrativă a taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule se efectuează de organul fiscal central în baza cererii depuse de contribuabil, la care se anexează, în original sau în copie, documentul doveditor al plăţii taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule, taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrului de mediu pentru autovehicule, respectiv chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plăţii acesteia, precum şi copiile cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare.

Astfel:
Alineatele (4) şi (41) ale articolului 1, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
”(4) În cererea de restituire se înscriu, în mod obligatoriu, elementele referitoare la datele de identificare ale plătitorului şi datele de identificare ale autovehiculului pentru care se solicită restituirea taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule.
(41) Organul fiscal central verifică, în baza de date deţinută sau la care are acces, plata efectuată de către contribuabil reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi informaţiile privind deţinerea în proprietate a autovehiculului şi informaţiile referitoare la înmatricularea acestuia, indicate în cererea de restituire.”
La articolul 1, alineatul (42) se abrogă.

 

Societatea TVG TAX S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: [email protected]

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.