Arhive categorii: Gura lumii

BÂRFE, ZVONURI, ADEVĂRURI

Spun cârcotașii că între o șefă mai mică și un ales local s-a înfiri­pat o iubire mare, atât de mare, că cei doi nu mai pot respira unul fără altul. Zvonerii po­vestesc pe la colțuri că duduia îl bate la cap zilnic pe alesul nostru, să vină la ea la birou, să se vadă, să-și spună păsurile. Numai că omul e mult prea ocu­pat și nu are timp pen­tru noua sa achiziție în materie de amor. Că-i stă capul tot la ea, este altceva, se vede că greșește la muncă, dar puțini cunosc adevă­ra­tul motiv al stării ale­sului local.

 

Se pare că un individ de pe la noi a ajuns la fundul sacului. Omul a avut bani de îi putea întoarce cu lopata, dar a făcut ceva afaceri proaste, astfel că a­cum se vede nevoit să ceară ajutor în stânga și-n dreapta pentru a reuși să supravie­țu­iască. Da, situația lui, spun gurile rele este una de neinvidiat. Deși pe vremuri arunca cu banii, iar mulți au pro­fitat de averea sa, a­cum omul e singur-singurel și nu știe pe unde să mai scoată cămașa. Zvonerii de serviciu povestesc că, dacă nu va avea sprijin dintr-o anumită parte, adică de la frații lui, nu se știe ce se va în­tâmpla cu el.

BÂRFE, ZVONURI, ADEVĂRURI

A renunțat să mai stea pe bani frumoși la stat. Gurile rele din sudul județului spun că un șef al unui serviciu public anunță cu surle și trâmbițe că elibe­rează postul. Omul sus­ține cu tărie că s-a săturat de statul pe banii contribuabililor, că oricum încasa cât zece cu venitul minim garantat și nu mișca o foaie de pe birou. Lovit dintr-o dată de dorința de a-și arăta utilitatea publică, omul pozează în individ cu caracter, dar în realitate ala este povestea. Motivul ple­cării sale mai exact, și n-are legătură cu pofta lui de lucru. Zvonarii susțin că ar avea un dosar penal în care este cercetat pentru că ar fi constrâns o lo­calnică să-i lase avuția după trecerea la cele veșnice.

 

S-a dat startul la se­siunile de specializare, de informare, de semi­narii, de orice, numai să fie organizate la mare. Cârcotașii din re­giunea cu lămpașe spun că este o adevă­rată competiție între funcționărimea din lo­calitățile componente ale regiunii, fiecare ur­mărind să descopere metoda ideală de a scoate bani din bugete pentru ”specializările de personal”. Tot bârfi­torii spun că funcțio­narii sunt toată ziua pe telefon apelând dife­rite organizații obscu­re pentru a pune la punct organizarea a ceva, orice ar fi, doar să se desfășoare pe litoral. Bârfitorii susțin că la câți doritori sunt de a se perfecționa pe timp de vară, la mare, nu se găsesc suficien­te instituții care să or­ganizeze mult râvnite­le cursuri de speciali­zare.

BÂRFE, ZVONURI, ADEVĂRURI

Spun cârcotașii noștri că un individ s-a plâns la mai marii săi că este persecutat la serviciu, motiv pentru care a ales să-și ia un con­cediu mai prelungit. Omul nostru susține că este stresat și agre­sat verbal, dar nu știe cu ce a greșit de a ajuns să trăiască ase­menea zile. Zvonerii de serviciu povestesc că respectivul face cu nervii de fiecare dată când merge la birou, de frică să nu fie certat de director, mai ales că el nu prea știe cu ce se mănâncă slujba lui. Să sperăm că lucrurile se rezolvă pentru individ, acum cât e el în con­cediu.

 

Povestesc gurile rele prin târg că într-o insti­tuție din zonă angajații sunt obligați să lucre­ze în niște birouri cam nesalubre. Oamenii sunt total nemulțumiți de condițiile în care șeful lor îi pune să mun­cească, motiv pentru care s-au răsculat, așa, mai încet, la început, nu care cumva să fie dat vreunul afară. Zvo­nerii au aflat și acum șușotesc pe la colțuri că salariații nemulțu­miți au scris chiar și o petiție, prin care soli­cită nu numai să fie îmbunătățile condițiile de lucru, dar să li se aducă și un șef nou.

BÂRFE, ZVONURI, ADEVĂRURI

Vorbesc cârcotașii că într-un bloc social dintr-o localitate de pe la noi, stau…doar pi­loșii, nici urmă de cetă­țeni cu probleme fi­nan­ciare. Zvonerii au aflat că situația e mult mai veche, însă nimeni nu a avut curaj să ri­dice problema și să repartizeze locuințele celor sărmani, care nu pot să-și permită să-și cumpere o casă. Se știe clar cum au ajuns cei cu pile multe dar și cu bani mulți prin ace­le apartamente, cert este că vor începe ve­ri­ficările pe acolo, că toc­mai s-a trezit cine­va să depună o re­clama­ție.

 

Spun cârcotașii că o duduie dintr-o pri­mărie, ajunsă pe post cum a știut ea toată viața să facă rost de joburi bine plătite, are mari probleme cu le­gea. Gurile rele șușo­tesc pe la colțuri că duduia noastră a căl­cat rău pe bec și acum va trebui să răspundă după ce a făcut ceva ilegalități pe la locul de muncă. Unul călduț, să ne înțelegem, unde res­pectiva și alții stau și lucrează pentru ei, nu pentru ceea ce sunt plătiți. Distracția însă pare să se fi ter­minat iar duduia va ajunge în fața anche­tatorilor, vorbesc zvo­nerii noștri.

BÂRFE, ZVONURI, ADEVĂRURI

Fierbere mare într-o organizaţie de partid din capitala lămpa­şelor, unde se duc lup­te grele pentru șefie. Cârcotaşii spun că mă­rul discordiei este o cu­coană ajunsă pe o funcție importantă. Aces­ta ar urma să ocu­pe un loc secund la conducerea or­ga­niza­ției, fapt cu care cei mai vechi nu sunt de acord. Așa că scan­da­lul stă să izbucnească din moment în mo­ment. Gurile rele spun că domnița a tot fost perindată de la o or­ga­nizație la alta, din oraș în oraș, în funcție de cum a defilat și sus­ți­nă­torul ei. Acum i s-a găsit căsuța definitivă, dar mai trebuie con­vinși și cei cu state vechi. Zvonarii spun că li s-a cam pus în ve­dere că e musai s-o ac­cepte dacă vor să mai aibă și ei zile se­nine în partid.

 

Li s-a cam terminat norocul, dar mai ales in­fluența. Spun cârco­tașii din sudul județului nostru că niște mahări sunt ofticați la culme. Ei hotărau tot ce intra în regiune, cine să in­vestească, cine să se în­frupte din banii sta­tului și cât, numai că lucrurile s-au schim­bat. Au ținut în loc mul­tă vreme co­mu­ni­tățile și s-au opus, ba chiar au sabotat, orice în­cercare de dez­vol­tare. Șefii comuni­tă­ților s-au aliat în secret și au decis să-i pună cu botul pe labe pe in­di­vizi. Bârfitorii susțin că dovada este și că niște firme de prin sudul țării au obținut o serie de contracte pro­fi­ta­bile, deși ”influensării” de­ciseseră altceva.

BÂRFE, ZVONURI, ADEVĂRURI

Vorbesc cârcotașii că o duduie a plecat de acasă și…dusă a fost .Motivul pentru care femeia a decis să lase în urmă totul a fost, povestesc gurile rele, infidelitatea soțului. Zvonerii au aflat că omul e ales local printr-un consiliu, dar asta nu l-a împiedicat să-și facă vacanțe cu iubita mai tânără și să-i cumpere lucruri scumpe. Necazul lui este că a aflat nevasta, iar aceasta nu a mai vrut să accepte situa­ția și și-a făcut baga­jele. Omul nostru nu e supărat, au aflat câr­co­tașii, dar nici bine nu-i prea pică.

 

Spun zvonerii prin târg că e jale mare într-o primărie din zonă, după ce șeful instituției le-a trans­mis angajaților că nu se mai poate, trebuie să se apuce de lucru, altfel vor fi nevoiți să își caute de lucru. Oa­menii s-au speriat așa de tare, de au pus mâna pe telefoane și au sunat mai sus, să îl pună la punct pe pri­mar, că doar nu au în­ne­bunit să se apuce acum de lucru. Cârco­tașii șușotesc pe la colțuri că oamenii s-au obișnuit să vină la serviciu și să-și facă tre­burile lor, nicide­cum să ajute vreun cetățean care are pro­bleme.

BÂRFE, ZVONURI, ADEVĂRURI

A fost nevoie de pu­țină voință și lucrurile au revenit la normal. Vorbesc bârfitorii din regiunea cu lămpașe că ocara din urmă cu puțin timp a avut un efect benefic asupra șefilor unei instituții de forță din județ. Sătui să-și ia muștruluială de la plătitorii de taxe și im­pozite, conducătorii au decis să pună picio­rul în prag și să le strice jocurile subordonaților leneși. Așa că au or­ga­nizat o serie de acțiuni în forță în întreaga zonă ce risca să devină un ade­vărat rai al ne­le­giu­i­ților. Cârcotașii spun că raziile au fost făcute așa cum trebuie, cu autoritatea unei struc­turi bine pregătită să lupte împotriva răufă­că­torilor, astfel că este o liniște deplină în re­giune. Tot zvonarii mai spus că pe ”țeavă” sunt și niște mahări cu le­gături în lumea inter­lopă, pentru că la prima strigare au fost luați doar peștișorii.

 

Evlaviosul candidat din țara cărbunilor! Așa este supranumit un po­litican din regiunea cu lămpașe, tot mai des văzut că se închină cu evlavie la întrunirile unor propovăduitori. Bâr­fitorii susțin că omul are și un interes as­cuns pentru desele partici­pări la serviciile religi­oase, nu doar dra­gul de religie. Omul vrea să se pregătească pen­tru o nouă can­di­datură la prin­cipala func­ție a ur­bei, iar prin curtarea in­tensă a pas­torilor spe­ră să-și atra­gă votanți. Ținând cont că mem­brii comunității sunt uniți și mulți la număr, dar mai ales as­cultători cuminți, dacă primesc povață de la păstor să pună ștam­pila pe can­didat, ei execută fără ezitare. Că or fi bune sau rele calculele poli­ti­cianului rămâne de văzut la ur­mătorul exa­men elec­toral.

BÂRFE, ZVONURI, ADEVĂRURI

Vorbesc cârcotașii că un șef a intrat tare în dizgrațiile mai ma­rilor săi pe linie po­li­tică. Zvonerii șușotesc că omul nostru are prea multe idei și a ajuns să fie peste toți ceilalți la organizare și asta nu e bine pentru el. Ca atare, la prima ocazie, respectivul va “zbura” de pe post, ca să nu mai vină cu alte idei minunate și să ia fața șefilor lui. Aviz, deci, amatorilor! Nu tot­deauna trebuie să faci mule la serviciu, că te poți trezi dat afară din acest motiv, deoarece nu ești în ton cu colegii de stat pe bani.

 

Zvonerii au aflat și acum povestesc pe la colțuri că fiul unui mahăr din zonă nu s-a pregătit deloc pentru un examen important. Însă, asta nu e o pro­blemă pentru răsfă­țatul familiei, pentru că s-a găsit repede ci­neva care l-a ajutat pe fiul risipitor să treacă peste primele probe. Cârcotașii povestesc prin târg că omul nos­tru s-a lăudat însă pes­te tot că a fost ajutat, mai cu ceva tehnică, mai cu ceva ajutor din sală. Nimic nu a putut sta în fața puiului, mai ales că părinții au in­vestit mult, nu, nu în educația lui, ci în ma­șini scumpe și distrac­ții peste hotare.

BÂRFE, ZVONURI, ADEVĂRURI

Vorbesc gurile rele că un personaj de la noi a demisionat mai repede decât se an­ti­cipa, după ce și-a dat seama că nu va face față solicitărilor pos­tului. Zvonerii au aflat și acum povestesc pe la colțuri că omul nos­tru a fost adus pe func­ție de o cucoană care taie și spânzură prin instituție, sub um­brela unui lucrător cu mai multe stele. Nu­mai că toate stelele nu l-au ajutat pe respec­tivul și a fost nevoit să plece acasă cu coada între picioare. Prea mul­te sarcini, prea greu jobul! Acum, cu­coana noastră e ne­voită să-și caute un alt protejat, poate mai tâ­năr de data asta.

 

Spun cârcotașii că un funcționar de-al nos­tru, care cam taie frunză la câini, a reușit să pună mâna pe o sumă frumușică, după ce s-a făcut că a pres­tat niște servicii. Omul, susțin gurile rele, nu s-a dat în lături să își bage în buzunar banii respectivi, cam cât câștigă un funcționar public în vreo 10 ani. Respectivul a reușit să ia banii pentru că știe să se orienteze, iar acum va trebui să dea so­coteală pentru ges­tul său care l-a îmbo­gă­țit și mai tare. Zvo­nerii s-au prins ce face omul, că nu e tocmai legal, iar acum aș­teaptă răsplata pentru el.

BÂRFE, ZVONURI, ADEVĂRURI

Vorbesc gurile rele că un personaj din zonă, ajuns afacerist pentru că are bani mulți, nu că ar fi ceva geniu în business, a reușit să se bage pe sub pielea unui edil și acum toate lucrările le face el în localitate. Zvonerii au aflat că această apro­piere este una bazată pe bani, nu că ar fi făcut omul nos­tru lucrări de bună ca­litate, nici vorbă. Ce­tă­țenii sunt mințiți cu nerușinare că se fac investiții acolo, însă lu­crurile nu stau deloc așa. Cârcotașii poves­tesc pe la colțuri că sumele învârtite de edil și afacerist au multe zerouri în coadă.

 

Șușotesc zvonerii prin târg că se trag sfori pentru ca un membru de partid să prindă o funcție mai mare, nu-i convine omului ce post ocupă acum. Gurile rele se distrează de această acțiune, cum se fac preș unii politicieni în fața politicienilor, doar ca să ajungă pe un fotoliu și să aibă se­cretară și mașină la scară. Cârcotașii susțin că omul nostru a făcut și un credit în bancă pentru a putea să-și achite ratele către par­tid, dar nici așa nu se știe dacă banii ajung ca el să se suie pe scaunul de șef la Capitală. Vom vedea dacă lucrurile decurg conform planu­rilor respectivului.

BÂRFE, ZVONURI, ADEVĂRURI

Metehnele co­mu­niste n-au apus în re­giunea cu lămpașe a județului. Gu­rile rele spun că șefii unei instituții de forță s-au gândit că nu pot face față valului de fără­delegi derulate în re­giune, dar cum bilan­țul trebuie să fie fa­vo­rabil, au ascuns mizeria sub preș. Dacă este să ne luăm după bârfitori, în regiune au loc zilnic tot felul de ile­galități, unele grave, iar multe cartiere sunt stă­pânite de indi­vizi care știu doar legea pumnului și terorii. Toate aceste ca­zuri, dacă ar ajunge la urechile lumii, ar avea repercusiuni asu­pra șe­filor instituției obligată să stârpească fărădele­gile. Așa că diri­guitorii insti­tu­ției și șefii celor care ar trebui să-și facă datoria au convenit să le țină sub tejghea, adică să nu afle lumea de ele. Zvonarii spun că de cele mai mul­te ori cei care decid as­cun­­de­rea adevărului sunt șefii din teritoriu, pentru că ei ar fi primi care și-ar pierde funcțiile în caz că cineva se va uita la de­bandada din circa lor.

 

Un sistem prost cu oameni incapabili ar fi dus la pierderea unei vieți, spun bârfitorii. Mul­­te voci din regiunea cu lămpașe susțin cu tărie că un individ, năs­cut cu răul în sânge, ar fi cel care a snopit în bă­taie o bunicuță, a siluit-o, ca mai apoi să-i ia viața. Auto­ritățile încă nu vor­besc despre autor și este și normal să fie așa, pentru că l-ar pune în gardă. Asta nu opreș­te însă gura lumii să emită ipo­teze. Astfel, tâ­nărul acu­zat de co­mu­nitate și-a siluit sora, și-a sno­pit în bătaie pă­rinții și a comis și alte fărădelegi, chiar foarte multe. Re­cent ar fi fost obligat să nu se mai apropie de vic­timele sale, și pentru că nu mai avea un aco­pe­riș, zvo­narii spun că a fost văzut hoinărind pe lângă lo­cu­ința bunicuței. Cer este că dacă se va do­vedi că neadaptatul este autorul grozăviei, acest lucru va arăta încă o dată că aveam un sistem prost, cu legi proaste, cu șanse inexistente de reedu­ca­re a unor astfel de indivizi.

BÂRFE, ZVONURI, ADEVĂRURI

Vorbesc gurile rele prin târg că un șef din zonă nu mai vrea să semneze nici un do­cument, pe motiv că nu vrea să afle lumea ce decizii proaste ia el. În aceste condiții, omul nostru a sunat la șefii din Capitală, s-a plâns că este hărțuit de unii și de alții, și nu mai este în stare să sem­neze nici un docu­ment oficial. Oamenii au râs de el, că, deh, nu se face așa ceva, că doar nu suntem la gră­diniță, dar până la ur­mă șefii din București au trebuit să semneze ei actele, că respec­tivul s-a ținut de cu­vânt și âl doare-n cot de problemele insti­tu­ției.

 

Se dă luptă mare care vor fi candidații la următoarele alegeri și, chiar dacă pare de­vreme, se fac și se desfac alianțe într-o formațiune politică din județul nostru. Cică se învârt sume fabuloa­se, toată lumea vrea în capul listei, să fie sigur că prinde un loc pe la instituții, unde să frece menta. Oamenii nu se gândesc, povestesc zvo­nerii de la noi, că mai trebuie să și mun­cească din postura de angajați la stat, nu, ei se gândesc doar la sa­lariul baban pe care îl vor încasa ca să…facă nimic. Din fericire, nu sunt atâtea locuri pen­tru câte solicitări sunt.

BÂRFE, ZVONURI, ADEVĂRURI

Vorbesc gurile rele că un edil din zonă a găsit o soluție extrem de efi­ci­entă ca să bage ceva bănuți în propriile bu­zu­nare. Zvonerii au aflat că omul nostru l-a găsit, că nici nu era greu, pe un afacerist devenit peste noapte ajutorul de nă­dejde al primarului de care vorbim. Nu ar fi nimic rău, dacă ar fi ceva de capul afaceristului, care deunăzi era mare interlop prin zona res­pec­tivă. A ajuns om de afa­ceri că nu avea alt­ceva ce să fie, iar acum ia lucrări pe bandă ru­lantă, adică i le dă pri­marul, că fostul interlop nu poate să câștige ceva licitații.

 

Spun cârcotașii pe la colțuri că s-a rupt lanțul de iubire între un edil și iubita sa, care nu mai vrea să audă de el, totul pornind de la gelozia femeii. Cică, spun zvo­nerii pe la colțuri, dom­ni­șorica de care vorbim s-a săturat să fie a cin­cea roată la căruță și i-a pus în vedere edilului să divorțeze dacă mai vrea să continue relația cu ea. Omul a crezut că femeia glumește și nu a luat în calcul o despărțire de el, mai ales că el sponso­rizează totul. Numai că, se pare că duduia a găsit un sponsor mai ceva ca edilul nostru.

BÂRFE, ZVONURI, ADEVĂRURI

Vorbesc gurile rele prin târg că un primar din zona noastră are o strategie foarte bună. Nu, nu e vorba de stra­tegia de dezvoltare a localității pe care o con­duce. Zvonerii au aflat că omul nostru nu se afișează cu iu­bita mult mai tânără decât el prin județ, ci face în felul următor: ca primar, are de făcut deplasări, prin Capi­tală sau alte locuri. Ca să nu fie prins și văzut prin zonă de cineva care să-i spună ne­vestii, edilul de care vorbim face deplasări mai dese la București. Și aici, tactica lui e bună. Nu merge cu ma­șina cu amanta, ea vine cu mașina ei la Capitală. Iar aici nu mai trebuie să vă spunem ce se întâmplă, că vă dați seama și singuri.

 

Spun zvonerii prin târg că se pregătesc arestări într-o primărie unde a fost ceva scan­dal în urmă cu mai bine de un an. Cică câr­co­tașii au aflat că acum este vizat un depar­ta­ment unde se înca­sea­ză oareșce taxe. Nu știm ce s-a întâmplat pe acolo de s-a ajuns la o asemenea situa­ție, cert este că totul se va rostogoli ca un bulgăre de zăpadă din cauza unor angajați care au povestit multe, multe lucruri ancheta­to­rilor. Gurile rele spun că sunt mari probleme în zona cu pricina și este o chestiune de luni ca să aflăm o parte din adevăr.a

BÂRFE, ZVONURI, ADEVĂRURI

Vorbesc gurile rele că un personaj din zonă se chinuie nevoie mare să ajungă într-o formațiune politică, alta decât cea în care se află acum. Omul face tot ce poate, se duce pe la toți cu­nos­cuții din acel partid, doar, doar vor pune și ei o vorbă bună la șefii de acolo. Până acum, spun zvonerii, respec­tivul a avut doar eșe­curi, nu l-a prea băgat nimeni în seamă, lucru care l-a mâhnit tare de tot. Ultima lui speranță este un important mem­bru de partid, care îl poate introduce foarte simplu în acea formațiune politică.

 

Spun cârcotașii pe la colțuri că doi amici s-au certat rău de tot după ce unul dintre ei este abonat la fon­du­rile de la stat, în timp ce celălalt nu prinde lucrări din banul public mai deloc. Gurile rele șușotesc prin târg că amicii noștri au avut o ceartă, din cauza celui mai recent proiect al celui căreia îi merge bine cu bani publici. Omul nici măcar nu i-a dat, acolo, o bucățică din lucrare amicului său, aflat la ananghie. Iar de aici un adevărat scandal care se lasă, spun zvonerii, și cu ceva dezvăluiri cum se dau fondurile respec­tive și, mai ales, cui.

BÂRFE, ZVONURI, ADEVĂRURI

Afacere necurată într-o regiune din sudul județului, unde se fac bani frumoși de pe ur­ma unui serviciu fictiv. Gurile rele spun că mai mulți băieți deștepți au speculat o problemă cu care se confruntă toată țara și își măresc con­turile fără să miște un deget. Potrivit infor­ma­țiilor oferite de câr­co­tași, indivizii se ocupă cu colectarea și trans­por­tarea deșeurilor în locurile autorizate, iar banii primiți nu sunt deloc puțini. Numai că băieții au descoperit că este și mai profitabil dacă se fac că adună deșeurile, să nu mai fie nevoie să consume com­bustibil cu trans­portul. Prin urmare, pe câteva terenuri pe care le-au cumpărat, au fă­cut niște gropi imense în care depozitează mar­fa și pe timp de dau foc. Ce rămâne culeg a doua zi și trimit la re­ciclat.

 

Angajații unei insti­tuții de control în ali­mentație sunt hotărâţi să sancţioneze drastic abaterile unor patroni de unități în care se fac dulcegării ori de fast food. Vizate sunt mai multe astfel de unități din regiunea cu lăm­pașe, după ce s-au adu­nat numeroase se­si­zări cu privire la ele. Campania de control a început deja de vreo câteva săptămâni și nu s-a întâmplat nimic spec­taculos. Zvonarii sus­țin că în regiune se fac doar pe hârtie ac­țiu­nile, pentru că sunt mulți patroni cu amici și cunoștințe și nimeni nu vrea să stârnească un cuib de viespi.Așa că unde sunt probleme grave se dă câte un aver­tisment, că nu se poate ca totul să fie alb ca laptele. De pierdut de pe urma acestor lu­cruri au oamenii, dar acest aspect e mai pu­țin important.

BÂRFE, ZVONURI, ADEVĂRURI

Șușotesc zvonerii pe la colțuri că două per­sonaje de pe la noi s-au apucat de făcut bani, mai ales cu niște firme fantome, lucru care mai mult ca sigur le va aduce doar pro­bleme. Cârcotașii sus­țin prin târg că res­pectivele persoane nu vor să renunțe la fa­brica lor de făcut bani nici acum, când au fost prinse că au încălcat legea. Dar, gurile rele au aflat că banii au fost investiți deja în bunuri de valoare, ceea ce ar putea duce la o ade­vărată catastrofă pen­tru cei implicați în afa­cerea cu pricina.

 

Spun cârcotașii prin zonă că un edil de pe la noi nu vrea nici în ruptul capului ca la el în comunitate să fie făcute investiții. Omul nostru se ține bine pe poziții și nu dă voie ni­mănui să mai și in­ves­tească pe acolo. De­gea­ba a avut el cereri să se mai facă câte una, câte alta prin zona păstorită de el. Însă edilul nu vrea nici în ruptul capului, iar nimeni nu a reușit până acum să-l facă să se răzgândească. El susține că dacă aduce investiții înseamnă nu­mai bătaie de cap și nu vrea așa ceva.

BÂRFE, ZVONURI, ADEVĂRURI

Nişte băieţi în uni­formă au mușcat şi ei din fructul oprit. Gurile rele spun că ”suspecții” nu se mai ajungeau lu le­furile de bugetari și s-au gândit să-și facă și ei o mică afacere. S-au organizat sub forma unei asociații fără profit și au cerut de le cei pe care îi verificau tot felul de plocoane. Dacă este să le luăm după cârco­tași, indivizii din estul re­giunii cu lămpașe au dat numai de oameni de afa­ceri mărinimoși, dis­puși la acțiuni umani­tare, care au donat cu nemiluita. Le-au dat ma­teriale de construc­ții, alimente, electronice, cam tot ce aveau ne­vo­ie funcționarii pentru a-și primeni și ei căsu­țele cu două trei etaje. Zvonarii mai spun că o parte din ”donații” s-au dus și către șefi, să nu fie cineva nemulțumit și să strice jucăria. Bineîn­țe­les că mărinimia afa­ce­riștilor are și un motiv pragmatic, lesne de în­țeles care este.

 

Teama de cătușe i-a cam ajuns pe niște an­gajați dintr-o primărie din sudul județului, unde s-au făcut multe afaceri necurate. Gurile rele spu­n că ultimele veri­fi­cări făcute de niște an­che­tatori, respectiv ri­di­ca­rea a zeci de dosare cu documente, i-au fă­cut pe subordonați să se uite cruciș când li se cere să semneze di­fe­rite documente, care dau voie la cheltuirea ba­nului public. Cârco­taşii spun că şefii au fă­cut front comun și se fo­losesc de motivul aces­ta când și cum au chef, dar de cele mai mult­e ori pentru a-și fa­vo­riza anumiți amici abo­nați la banul public. Deci, în realitate, n-ar fi vorba de teamă ori de faptul că li s-a trezit con­știința și sunt corecți. Zvonarii spun că edilul șef i-a cam hușuit pe afaceriștii în cauză de la contracte cu instituția, că are și el amici, dar se lovește de opoziția sub­or­donaților.

 

BÂRFE, ZVONURI, ADEVĂRURI

Vorbesc zvonerii că o duduie care se ocu­pă de fabricarea unor produse alimentare a reușit să plătească bani mulți ca să nu o verifice nimeni că nu îndeplinește condițiile necesare pentru o ase­menea producție. Oamenii s-au plâns în repetate rânduri că laboratorul cu pricina nu ține cont nici de cele mai elementare reguli de igienă, dar nimic. Cineva se pare că ia șpagă ca să func­ționeze în continuare acel laborator. Dar, ori­cine aruncă o privire peste gardul locației, poate vedea mizeria de acolo. Ce-i fi înăun­tru, nu vrem să știm! Cert este că e risc mare să se îmbolnă­vească dintre cei care consumă produsele de acolo.

 

Cică nu e greu să obții o funcție într-o inst­ituție din zonă. Ești pe placul șefului, a­tunci poți avansa. Dacă nu, ghinion, pleci acasă mai devreme și de tot. Așa susțin zvonerii că se întâmplă prin acel loc, iar domnișoarele care lucrează acolo se întrec în parada modei în fiecare zi. Fetele nu fac numai atât, e chiar o concurență acerbă între tinerele, care să-i facă pe plac mai mult șefului. Nu ded alta, dar tot nu știu altceva să facă și au nevoie și ele de bani pentru ma­nichiură și coafor mă­car. O condiție pusă recent de șef este ca domnișoarele să re­nun­țe la iubții lor, nu de alta, dar dacă nu vor, vor fi eliberate de pe post.

BÂRFE, ZVONURI, ADEVĂRURI

Vorbesc gurile rele că o duduie cu halat alb a rămas mască când un pacient i-a re­proșat că mănâncă ne­sănătos, deși ar tre­bui să respecte niște reguli pe care ea le impune bolnavilor pe care-i tratează. Omul s-a dezlănțuit deoa­re­ce s-a săturat, șușo­tesc cârcotașii prin târg, că respectiva se în­grașă pe zi ce trece tot mai tare pentru că mănâncă doar fast food. În aceste con­diții, pacientul s-a ener­vat că-i dă sfaturi, să facă mișcare, să mă­nânce fără sare, să nu bea alcool, iar fe­meia e cât o tonă. Una peste alta, omul a de­cis să-și schimbe me­dicul de familie.

 

Spun zvonerii pe la colțuri că s-au dus vremurile bune pentru un personaj angajat într-un loc călduț, cu salariu mare, unde nu face nimic doar mai răspunde din când în când la telefon. Omul nostru a pierdut susți­nerea pe care o avea și, deși el se credea mare și tare, uite că lumea s-a prins cât îl duce capul și acum va fi dat afară. Lucrurile nu merg deloc cum vrea respectivul, însă se pare că, după ce și-a jignit aproape toți colegii, el primește ceea ce merită. Cel puțin așa vorbesc câr­cotașii de personajul nostru.