Arhive categorii: Mesagerul financiar-fiscal

Fișierul standard de Control Fiscal (SAF-T) (5)

În completarea materialelor publicate anterior (11.08.2021, 21.09.2021, 06.10.2021 și 17.11.2021) pe această temă,

Precizăm că a fost publicat, în Monitorul Oficial Nr.275 din 22 martie 2022, Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală Nr.373/2022 din 9 martie 2022 pentru modificarea anexei nr. 5 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.783/2021 privind natura informațiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fișierul standard de control fiscal, modelul de raportare, procedura și condițiile de transmitere, precum și termenele de transmitere și data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fișierul standard de control fiscal.

În cele ce urmează, prezentăm principalele reglementări conținute în actul normativ:

 1. Obligaţia de transmitere a fişierului standard de control fiscal prin intermediul Declaraţiei informative D406 devine efectivă pentru fiecare categorie de contribuabili, astfel:
  – pentru contribuabilii încadraţi în categoria mari contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care au făcut parte din această categorie şi în anul 2021, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2022, care reprezintă data de referinţă pentru marii contribuabili;
  – pentru contribuabilii încadraţi în categoria mari contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care nu au făcut parte din această categorie în anul 2021, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 iulie 2022, care reprezintă data de referinţă pentru noii mari contribuabili;
  – pentru contribuabilii încadraţi în categoria contribuabili mijlocii la data de 31 decembrie 2021, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2023, care reprezintă data de referinţă pentru contribuabilii mijlocii;
  – pentru contribuabilii care nu sunt încadraţi la data de 31 decembrie 2021 în categoria marilor contribuabili sau a contribuabililor mijlocii, denumiţi generic contribuabili mici, şi care îşi păstrează această încadrare şi după data de 1 ianuarie 2022, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2025, care reprezintă data de referinţă pentru contribuabilii mici;
  – contribuabilii nerezidenţi înregistraţi doar în scop de TVA în România au obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începând cu data de referinţă pentru contribuabilii mici (1 ianuarie 2025);
  – contribuabilii care la data de 31 decembrie 2021 erau încadraţi în categoria marilor contribuabili, iar începând cu data de 1 ianuarie 2022 sunt încadraţi în categoria contribuabililor mijlocii sau mici au obligaţia depunerii Declaraţiei informative D406 începând cu data de referinţă pentru contribuabilii mijlocii (1 ianuarie 2023), respectiv pentru contribuabilii mici (1 ianuarie 2025), în funcţie de categoria în care au fost încadraţi începând cu 1 ianuarie 2022;
  – pentru contribuabilii nou-înregistraţi/încadraţi după data de referinţă pentru fiecare categorie în parte, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data efectivă a înregistrării, prima depunere a Declaraţiei informative D406 urmând să se facă în ultima zi a lunii care urmează perioadei pentru care se face raportarea, ulterior datei de referinţă pentru categoria în care au fost înregistraţi/încadraţi.
  2. Contribuabilii care au fost încadraţi într-o categorie care avea obligaţia depunerii Declaraţiei informative D406 conform datelor de referinţă, iar ulterior sunt încadraţi într-o categorie pentru care nu s-a împlinit data de referinţă pentru depunerea declaraţiei continuă să raporteze fişierul standard de control fiscal prin depunerea de Declarații informative D406.
  3. Următoarele categorii de contribuabili au obligaţia de depunere a fişierului standard de control fiscal (SAF-T), prin intermediul Declaraţiei informative D406:
  – regiile autonome;
  – institutele naţionale de cercetare-dezvoltare;
  – societăţile pe acţiuni (S.A.);
  – societăţile în comandită pe acţiuni (SCA);
  – societăţile în comandită simplă (SCS);
  – societăţile în nume colectiv (SNC);
  – societăţile cu răspundere limitată (S.R.L.);
  – societăţile/companiile naţionale;
  – organizaţiile cooperatiste meşteşugăreşti (OC1);
  – organizaţiile cooperatiste de consum (OC2);
  – organizaţiile cooperatiste de credit (OC3);
  – unităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate;
  – persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România;
  – persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România;
  – asociaţiile cu scop patrimonial;
  – asociaţiile/persoanele fără scop patrimonial;
  – organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevăzute în legislaţia pieţei de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat şi alte entităţi organizate pe baza Codului civil;
  – societăţile nerezidente care au în România un cod de înregistrare în scopuri de TVA (contribuabilii înregistraţi prin înregistrare directă, contribuabilii înregistraţi prin reprezentant fiscal, sediile fixe);
  – alte persoane juridice care nu se regăsesc menţionate în mod expres la pct. 4.
  4. Următoarele categorii de contribuabili nu au obligaţia de depunere a fişierului standard de control fiscal (SAF-T):
  – persoanele fizice autorizate (PFA);
  – întreprinderile individuale (II);
  – întreprinderile familiale (IF);
  – persoanele fizice care desfăşoară activităţi cu scop lucrativ (PFL);
  – asociaţiile familiale (ASF);
  – societăţile profesionale de avocaţi cu răspundere limitată (SPAR) şi cabinetele individuale de avocat;
  – societăţile profesionale notariale şi birourile individuale notariale;
  – cabinetele medicale individuale (CMI);
  – societăţile profesionale practicieni în insolvenţă (SPI);
  – întreprinderile profesionale unipersonale cu răspundere limitată (URL);
  – instituţiile publice (PUB), indiferent de sursa lor de finanţare sau de categoria de contribuabili la care sunt încadrate;
  – autorităţile administrative, indiferent de sursa lor de finanţare.

Totodată, menționăm și următoarele:

 1. a) în data de 20.12.2021, în vederea facilitării depunerii D406, pe site-ul ANAF, Proiecte de digitalizare SAF-T, au fost republicate următoarele documente:

– forma finală a Ghidului contribuabilului, restructurat;

– documentația tehnică updatată .

 1. b) în data de 28.12.2021, pe site-ul ANAF, Proiecte de digitalizare, SAF-T, a fost publicat Actualizare Validator, fișier xsd și Schema SAF-T pentru România (fișierul XLS) cu notele explicative [1] – [7] privind utilizarea alternativă a unor elemente din structurile de date SAF-T, în notele explicative au fost adăugate și fragmentele relevante de cod XML pentru utilizarea elementelor vizate.
 2. c) pentru a facilita depunerea declarației D406, pe site-ul ANAF, Proiecte de digitalizare , SAF-T, au fost republicate:

– în data de 09.03.2022: validator, fișierul XSD și schema XLS ce conține numeroase elemente de ghidaj/asistență pentru depunerea declarației;

în data de 14.03.2022: validator;

în data de 25.03.2022: validator;

 

 

Societatea TVG TAX AUDIT SRL

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Sistemul național privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport

Pe site-ul Ministerului Finanțelor, Transparență, Proiecte de acte normative, a fost publicat, în data de 21 martie 2022, Proiect Ordonanță de urgență pentru instituirea sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art.XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

În cele ce urmează, prezentăm principalele reglementări avute in vedere – așa cum sunt acestea conținute în proiectul actului normativ:

A. Sistemul RO e-Transport reprezintă ansamblul de principii, reguli şi aplicaţii informatice având drept scop monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat pe teritoriul național care permite autorităților competente determinarea potențialelor puncte de deturnare din sau în lanțul de aprovizionare, pe baza codului UIT. Sistemul este gestionat de către Ministerul Finanțelor prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală și Centrul Național pentru Informații Financiare.

B. Sistemul RO e-Transport include cel puțin:

a) module informatice de gestiune a transporturilor de bunuri prin care sunt înregistrate datele referitoare la expeditor și beneficiar, denumirea, caracteristicile, cantitățile și contravaloarea bunurilor transportate, locurile de încărcare și descărcare, detalii cu privire la mijlocul de transport utilizat, precum și codul UIT generat;

b) elemente de interconectare cu alte sisteme de monitorizare: camere de luat vederi, instrumente sau dispozitive pentru determinarea cantităților de produse transportate, precum și orice alte dispozitive specifice de monitorizare a traficului rutier;

c) componente software pentru analiza integrată a datelor.

Sistemul RO e-Transport se interconectează cu celelalte sisteme informatice existente la nivelul Ministerului Finanțelor, Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau Autorității Vamale Române.

C. Ministerul Finanţelor, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală și Autoritatea Vamală Română, monitorizează transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat pe teritoriul naţional prin intermediul Sistemului RO e-Transport.

D. Obligația declarării în sistemul RO e-Transport a datelor prevăzute la lit.B.a) de mai sus referitoare la transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat revine următorilor utilizatori:

a) destinatarului înscris în declarația vamală de import, respectiv expeditorului înscris în declarația vamală de export, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul operațiunilor de import sau export, după caz;

b) beneficiarului din România în cazul achizițiilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat;

c) furnizorului din România în cazul tranzacțiilor interne sau a livrărilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat, după caz;

d) depozitarului în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit, atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri,cât și pentru bunurile încărcate după depozitare sau după formarea unui nou transport pe teritoriul național din una sau mai multe partide de bunuri.

E. Utilizatorii prevăzuți mai sus sunt obligați să pună la dispoziția operatorului de transport rutier codul UIT aferent bunurilor transportate, direct sau prin intermediul organizatorului transportului, până cel târziu la prezentarea vehiculului în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România sau la locul de import, respectiv punerea efectivă în mișcare a vehiculului, după caz. Codul UIT este înscris în mod obligatoriu pe documentul de transport, lizibil și fără ștersături sau adăugiri.

F. Utilizatorii prevăzuți mai sus declară în sistemul RO e-Transport, prin opțiune, datele referitoare la transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat începând cu data de 01.04.2022.

G. Începând cu data de 01.07.2022, utilizatorii prevăzuți mai sus sunt obligați să declare datele referitoare la toate transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat.

H. Începând cu data de 01.07.2022 se interzice transportul de bunuri cu risc fiscal ridicat care, alături de documentele ce însoțesc respectivul transport, nu este declarat în Sistemul RO e- Transport sau nu poate fi identificat prin codul UIT.

I. Pentru generarea codului UIT, utilizatorii prevăzuți mai sus pot declara în Sistemul RO e-Transport datele referitoare la transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat, cu maxim 3 zile calendaristice înainte de data declarată pentru începerea transportului dar până la prezentarea în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România sau la locul de import, respectiv punerea efectivă în mișcare a vehiculului după caz. Utilizarea de către operatorul de transport rutier a codului UIT peste termenul de valabilitate al acestuia, stabilit la 5 zile calendaristice începând cu data declarată pentru începerea transportului, este interzisă.

J. În cazul în care sunt transportate atât bunuri cu risc fiscal ridicat, cât și alte bunuri care nu fac parte din categoria celor cu risc fiscal ridicat stabilite în acest sens prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, utilizatorii prevăzuți mai sus au obligația să declare în Sistemul RO e-Transport datele aferente transporturilor pentru toate bunurile transportate, iar codul UIT sau codurile UIT însoțesc documentul de transport aferent acestora.

K. Procedura de aplicare a ordonanței de urgență și categoriile de vehicule rutiere utilizate pentru transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul monitorizării se stabilesc prin ordin comun al președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală și Autorității Vamale Române, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență.

Prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală emis în termen de 15 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență se stabilesc bunurile cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport.

 

 

Societatea TVG TAX AUDIT SRL

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

 

 

 

 

 

 

 

Declarația  unică – 2022

Pe site-ul Agenției Naționale de Aministrare Fiscală, Ghiduri curente și alte materiale informative, a fost publicată, în data de 07.01.2022, Broșura privind declarația unică 2022 (Formular 212).

În cele ce urmează, prezentăm principalele informații conținute în materialul informativ precizat mai sus, astfel:

Cine depune declarația unică?

Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Declarația se depune și de către următoarele categorii de contribuabili:

 1. a) profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și persoanele fizice care obținvenituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe care au beneficiat de:

– indemnizația prevăzută la art.XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare;

– indemnizația prevăzută la art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernuluinr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;

– indemnizația prevăzută la art.6 alin.(1) lit.a) și/sau lit.b) din Ordonanța deurgență a Guvernului nr.111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

 1. b) avocați care au beneficiat de indemnizația prevăzută la art.XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare.

Declarația se completează și se depune și de către persoanele fizice care nu realizează venituri și care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Care este termenul de depunere?

Declarația se depune:

– în termen de 30 de zile de la data începerii activității/încheierii contractului între părți, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal sau al celor care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală și care nu au avut, până la acea dată, obligația depunerii declarației unice;

– până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea declarării venitului realizat și stabilirii/definitivării impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale;

– până la data de 25 mai inclusiv a fiecărui an, pentru stabilirea și declararea impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza în fiecare an fiscal, precum și pentru declararea și stabilirea contribuțiilor sociale datorate;

– până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, sub sancțiunea decăderii, în cazul exercitării opțiunii privind destinația unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câștigul net anual impozabil stabilit potrivit art. 123 alin. (3) din Codul fiscal, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private;

– în termen de 30 de zile de la data încetării activității/rezilierii contractului între părți, în cazul contribuabililor care încetează o activitate în cursul anului fiscal sau al celor care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală și care nu au avut, până la acea dată, obligația depunerii declarației unice.

Se poate corecta declarația?

Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice poate fi corectată de contribuabili din proprie inițiativă, ori de câte ori informațiile actuale nu corespund celor din declarația depusă anterior, prin depunerea unei declarații rectificative în condițiile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Declarația rectificativă se completează înscriindu-se toate datele și informațiile prevăzute în capitolul supus rectificării, inclusiv cele care nu diferă față de declarația inițială/anterioară.

Cum se depune declarația?

Declarația se depune, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:
– prin intermediul serviciului „Spațiul privat virtual”, disponibil pe site-ul www.anaf.ro;
– prin intermediul serviciului „Depunere declarații”, disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro pe baza certificatului digital calificat;

Contribuabilii care nu dețin un calculator personal sau nu dispun de o conexiune la Internet, pot utiliza calculatoarele destinate auto-servirii din cadrul unităților fiscale, cu ajutorul cărora pot efectua următoarele operațiuni:
– înregistrarea în cadrul serviciului Spațiul Privat Virtual;
– completarea Declarației Unice;
– depunerea Declarației Unice.

 

 

 

Societatea TVG TAX AUDIT SRL

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

 

 

 

 

 

 

„Procedura privind organizarea Registrului achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%”

Având în vedere dispoziţiile art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3 şi 5 şi alin. (3^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 342 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor comunicat prin Adresa nr. 743.153 din data de 19.01.2022,

în temeiul prevederilor art. XXVII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

În Monitorul Oficial nr. 131/09.02.2022 a fost publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 98/2022 din 31 ianuarie 2022 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului achizițiilor de locuințecu cota redusă de TVA de 5%.

În cele ce urmează, prezentăm, în sinteză, principalele reglementări conținute în Procedură:

 1.   În temeiul dispoziţiilor art. XXVII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, coroborate cu prevederile art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3 şi 5 şi alin. (3^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, se organizează Registrul achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%; denumit în continuare registru.
 2. Registrul este organizat în format electronic şi este gestionat cu ajutorul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare din cadrul Ministerului Finanţelor.
 3. Ghidul privind accesul notarilor publici la registru şi modalitatea de utilizare a acestuia sunt elaborate de Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare, cu consultarea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, şi sunt puse la dispoziţia notarilor publici, prin intermediul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România.
 4. 4. Pe baza registrului se verifică îndeplinirea condiţiei referitoare la achiziţionarea cu cota redusă de TVA de 5% a unei singure locuinţe a cărei valoare depăşeşte suma de 450.000 lei, dar nu depăşeşte suma de 700.000 lei, exclusiv TVA, prevăzută la art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 5 din Codul fiscal.
 5. Registrul se completează de notarii publici, la data autentificării actelor juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate, pentru locuinţele care se livrează cu cota redusă de TVA de 5%, atât cele a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice, prevăzute la art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3 din Codul fiscal, cât şi cele a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, depăşeşte suma de 450.000 lei, dar nu depăşeşte suma de 700.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice, prevăzute la art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 5 din Codul fiscal.
 6. Registrul se consultă de notarii publici, înainte de autentificarea actelor juridiceîntre vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate sau plata în avans pentru achiziţia de locuinţe a căror valoare depăşeşte suma de 450.000 lei, dar nu depăşeşte suma de 700.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de TVA de 5%.
 7. Registrul se utilizează în situaţia în care transmiţătorul dreptului de proprietate asupra locuinţei este înregistrat în scopuri de TVA în România, potrivit art. 316 din Codul fiscal, precum şi în cazul în care codul de înregistrare în scopuri de TVA al acestuia a fost anulat potrivit art. 316 alin. (11) lit. a), c) – e) şi h) din Codul fiscal.
 8. Registrul cuprinde următoarele informaţii:
 9. datele de identificare ale dobânditorului/dobânditorilor persoană fizică/persoanefizice;
 10. datele de identificare ale transmiţătorului/transmiţătorilor dreptului deproprietate;
 11. adresa completă a locuinţei achiziţionate cu cota redusă de TVA de 5%, încondiţiile art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3 sau 5 din Codul fiscal, după caz;
 12. valoarea, fără TVA, la care s-a încheiat operaţiunea economică prin care setransferă dreptul de proprietate asupra locuinţei, inclusiv asupra terenului pe care este construită;
 13. numărul şi data încheierii notariale prin care s-a autentificat actul juridic între viicare are ca obiect transferul dreptului de proprietate;
 14. datele de identificare ale notarului public care a autentificat actul juridic între vii care are ca obiect transferul dreptului de proprietate;
 15. data şi numărul de înregistrare ale înscrierii în registru, care sunt generateautomat de aplicaţia informatică.
 16. Notarii publici sunt responsabili pentru înscrierea corectă și completă a informațiilor în registru.

 

 

 

Societatea TVG TAX AUDIT SRL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare

Pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Transparență decizională, a fost publicat, în data de 28 februarie 2022, Proiect de ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea Procedurii de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare.

În referatul de aprobare a proiectului de ordin sunt precizate următoarele:

 

”Prin dispozițiile pct.19 al art.I din Ordonanța Guvernului nr.11/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale, au fost modificate prevederile art.169 ”Prevederi speciale privind rambursarea taxei pe valoarea adăugată” din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Potrivit art.VI alin.(4) din ordonanță, reglementările se aplică începând cu data de 1 februarie 2022.

Prin această modificare legislativă, au fost permanentizate regulile speciale pentru soluționarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, aprobate prin art.XI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale.

Potrivit acestor prevederi legale, taxa pe valoarea adăugată se rambursează cu efectuarea, ulterior a inspecției fiscale, cu excepția unor situații reglementate distinct, pe categorii de contribuabili.

Pentru contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, rambursarea TVA se acordă după efectuarea inspecției fiscale anticipate doar în următoarele situații:

-contribuabilul/plătitorul are înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancţionate ca infracţiuni;

-organul fiscal central, pe baza informaţiilor deţinute, constată că există riscul unei rambursări necuvenite;

-pentru contribuabilul/plătitorul respectiv a fost declanşată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvenţă, cu excepţia celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condiţiile legii speciale.

Pentru alți contribuabili decât contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, rambursarea TVA se acordă după efectuarea inspecției fiscale anticipate şi în următoarele situații:

-contribuabilul/plătitorul depune primul decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, după înregistrarea în scopuri de TVA;

-soldul sumei negative de TVA solicitată la rambursare provine dintr-un număr de perioade mai mare decât numărul perioadelor de raportare utilizate  într-o perioadă de 12 luni.

În prezent, procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare este aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.3699/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.969 din 28 decembrie 2015, emis în temeiul prevederilor art.169 din Codul de procedură fiscală. Având în vedere că, modificarea adusă art.169 din Codul de procedură fiscală se aplică începând cu data de 1 februarie 2022, este necesară elaborarea unei noi proceduri de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, adaptată acestor modificări legislative. ”

Conform proiectului actului normativ:

-procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare se aplică începând cu deconturile de TVA depuse începând cu data de 1 februarie 2022;

– deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare în curs de soluționare la data aplicării actului normativ se soluționează potrivit normelor legale în vigoare la momentul depunerii acestora.

 

 

Societatea TVG TAX AUDIT SRL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificarea și completarea unor acte normative (2)

În materialul ”Modificarea și completarea unor acte normative”, publicat în data de 16 februarie 2022, am prezentat, printre altele, modificările și completările aduse, prin Ordonanța de urgență a Guvernului Nr.130/2021 din 17 decembrie 2021, Legii nr.241/2005 pentru  prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, după cum urmează:

– începând cu data de 1 martie 2022, reținerea și neplata, încasarea și neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și/sau contribuțiilor (prevăzute în anexa) la prezenta lege constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 an la 5 ani sau cu amendă;

– în cazul săvârșirii acestei infracțiuni, dacă în cursul urmăririi penale sau al judecății prejudiciul cauzat este acoperit integral, iar valoarea acestuia nu depășește 100.000 euro, în echivalentul monedei naționale, se poate aplica pedeapsa cu amendă. Dacă prejudiciul cauzat și recuperat în aceleași condiții este de până la 50.000 euro, în echivalentul monedei naționale, se aplică pedeapsa cu amenda;

– în cazul în care prejudiciul produs prin comiterea faptelor mai sus menționate nu depășește valoarea de 100.000 euro, în echivalentul monedei naționale, iar în cursul urmăririi penale sau în cursul judecății până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, acesta, majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adaugă dobânzile și penalitățile, este acoperit integral, fapta nu se pedepsește, aplicându-se dispozițiile art. 16 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare.

În Anexa la actul normativ sunt precizate categoriile de impozite și contribuții, supuse regimului de reținere sau încasare și plată sau virare, cu precizarea actului normativ și a articolelor care le reglementează.”

Pe site-ul Ministerului Finanțelor, Transparență, Proiecte de acte normative, a fost publicat, în data de 17 februarie 2022, Proiect Ordonanță de urgență privind modificarea art. 6^1 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, precum și unele măsuri bugetare destinate organizării şi desfăşurării celei de-a 21-a ediţii a Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor la Bucureşti, în perioada 26 septembrie – 14 octombrie 2022.

În cele ce urmează, prezentăm principalele schimbări preconizate – așa cum sunt conținute în Nota de fundamentare a proiectului actului normativ:

Pentru a evita sesizarea nejustificată a organelor de urmărire penală încazurile în care contribuabilul nu poate achita impozitele și contribuțiile cu reținere la sursă nici după termenul de 60 de zile de la scadență din cauza lipsei temporare a disponibilităților bănești ca urmare a neîncasării creanțelor, inclusiv în urma derulării relațiilor contractuale cu autorități și instituții publice, se propune modificarea și completarea art.6^1 din Legea nr.241/2005. Propunerea acoperă și situațiile în care contribuabilul, din disponibilitățile bănești de care dispune, își achită datoriile și efectuează plăți aferente unor cheltuieli care țin strict și sunt necesare continuării activității. De asemenea, se propune ca reţinerea şi neplata, respectiv încasarea şi neplata impozitelor și contribuțiilor cu reținere la sursă ale contribuabilului să fie incriminate ca infracțiune, dacă nu sunt achitate după termenul de 60 de zile de la scadență, doar dacă acestea intră în categoria obligațiilor fiscale restante, așa cum sunt definite în Legea nr.207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

În acest sens, organele de control fiscal sau alte organe competente, prevăzute de lege, vor formula sesizări conform Codului de procedură penală pentru fapta de reținere și neplată, respectiv încasare și neplată a impozitelor și contribuțiilor cu reținere la sursă prevăzute de lege numai după analizarea de către acestea a situației contribuabilului, analiză în urma căreia se constată că neplata sumelor la expirarea termenului de 60 de zile nu se datorează neîncasării creanțelor, achitării unor datorii sau efectuării unor plăți aferente unor cheltuieli necesare continuării activității acestuia.

Având în vedere motivul emiterii actului normativ, prezentat mai sus, proiectul ordonanței de urgență vizează modificarea art. 6^1 din Legea nr.24/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, astfel:

” Art.I – Articolul 61 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

” Articolul 61 (1) – Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 1 an la 5 ani sau cu amendă reţinerea şi neplata, încasarea şi neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, a impozitelor şi/sau contribuţiilor restante prevăzute în anexa la prezenta lege.

(2) Faptele prevăzute la alin. (1) nu se pedepsesc dacă neplata sumelor la expirarea termenului de 60 de zile a fost determinată de neîncasarea creanțelor de către contribuabil, de achitarea de către acesta a unor datorii sau efectuarea unor plăți aferente unor cheltuieli, necesare continuării activității acestuia.

(3) Sesizarea formulată conform Codului de procedură penală pentru faptele prevăzute la alin. (1) se depune de organele de control fiscal sau alte organe competente, numai după analizarea de către acestea a situației contribuabilului, analiză în urma căreia se constată că neplata sumelor la expirarea termenului de 60 de zile nu se datorează neîncasării creanțelor, achitării unor datorii sau efectuării unor plăți aferente unor cheltuieli, necesare continuării activității acestuia.

(4)Prevederile prezentului articol intră în vigoare la data de 1 martie 2022.”

 

 

 

 

Societatea TVG TAX AUDIT SRL

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Modificarea și completarea unor acte normative

În Monitorul Oficial Nr.1202 din 18decembrie 2021 a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului Nr.130/2021 din 17decembrie 2021privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

În cele ce urmează, prezentăm principalele modificări și completări aduse unor acte normative, apreciate ca fiind de interes general, astfel:

 1. Modificări și completări ale Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal:
 2. a) referitor la tichetele cadou:

-majorarea plafonului neimpozabil de la suma de 150 lei la suma de 300 lei pentru fiecare persoană și fiecare eveniment, în cazul cadourilor în bani și/sau în natură,inclusiv a tichetelor cadou oferite de angajator angajaților;

– eliminarea din categoria veniturilor din alte surse, a biletelor de valoare sub forma tichetelor cadou acordate pe baza evidenței nominale altor categorii de beneficiari potrivit prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare, pentru campaniile de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, pentru protocol, pentru reclamă și publicitate, altele decât cele prevăzute la art. 76 alin. (3) lit. h) și alin. (4) lit. a) din Codul fiscal;

– includerea în baza de calcul a contribuțiilor sociale obligatorii a valorii nominale a tichetelor cadou acordate de către angajatori/plătitori, potrivit legii, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, în alte situații decât cele în care se acordă cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase.

 1. b) referitor la taxa pe valoarea adaugată:

introducerea în categoria  locuințelor livrate ca parte a politicii sociale și a locuințelor care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, depășește suma de 450.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice;

– instituirea organizării «Registrului achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%», în format electronic, pe baza informațiilor din actele juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuințele prevăzute la alin. (3) lit. c) pct. 3 și 5, autentificate începând cu data de 1 ianuarie 2022.

 

 1. Modificări și completări ale Legii nr.241/2005 pentru prevenirea și constatarea evaziunii fiscale:

– începând cu data de 1 martie 2022, reținerea și neplata, încasarea și neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și/sau contribuțiilor (prevăzute în anexa) la prezenta lege constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 an la 5 ani sau cu amendă;

– în cazul săvârșirii acestei infracțiuni, dacă în cursul urmăririi penale sau al judecății prejudiciul cauzat este acoperit integral, iar valoarea acestuia nu depășește 100.000 euro, în echivalentul monedei naționale, se poate aplica pedeapsa cu amendă. Dacă prejudiciul cauzat și recuperat în aceleași condiții este de până la 50.000 euro, în echivalentul monedei naționale, se aplică pedeapsa cu amenda;

– în cazul în care prejudiciul produs prin comiterea faptelor mai sus menționate nu depășește valoarea de 100.000 euro, în echivalentul monedei naționale, iar în cursul urmăririi penale sau în cursul judecății până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, acesta, majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adaugă dobânzile și penalitățile, este acoperit integral, fapta nu se pedepsește, aplicându-se dispozițiile art. 16 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare.

În Anexa la actul normativ sunt precizate categoriile de impozite și contribuții, supuse regimului de reținere sau încasare și plată sau virare, cu precizarea actului normativ și a articolelor care le reglementează.

 1. Modificări și completări aduse Legii nr.165/2018 privind acordarea tichetelor de valoare:

– tichetele cadou sunt bilete de valoare acordate ocazional angajaților proprii pentru cheltuieli sociale;

– este interzisă acordarea de tichete cadou altor categorii de beneficiari decât cei precizați mai sus.

 

 

 

 

Societatea TVG TAX AUDIT SRL

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Modificarea și completarea Codului de procedură fiscală

În Monitorul Oficial Nr.97 din 31 ianuarie 2022 a fost publicată Ordonanța Nr..11/2022 din 31 ianuarie 2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea unor termene.

Art.I din actul normativ vizează modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

În cele ce urmează, prezentăm modificările și completările apreciate ca fiind de interes general, astfel:

 1. Cu privire la Art.101, Obligația depunerii declarației fiscale:

– după alineatul (4) se introduc patru noi alineate cu următorul cuprins:

„(4^1) Entitățile înregistrate în registrul comerțului, pentru care există înscrise menţiuni privind inactivitatea temporară, nu au obligaţia depunerii declarațiilor fiscale pentru perioada în care se află în inactivitate temporară, începând cu data de 1 a lunii următoare înscrierii mențiunii privind inactivitatea temporară în registrul comerțului.
(4^2) Celelalte entități, altele decât cele prevăzute la alin. (4^1), nu au obligaţia depunerii declaraţiilor fiscale, pentru perioada pentru care au solicitat suspendarea activităţii la organismele care le-au autorizat, începând cu data de 1 a lunii următoare înscrierii menţiunii privind suspendarea activităţii în registrul contribuabililor.
(4^3) Aplicarea prevederilor alin. (4^1) şi (4^2) încetează la data reluării activităţii sau la împlinirea unui termen de 3 ani de la data înregistrării în registrul comerţului a menţiunii privind inactivitatea temporară sau a menţiunii privind suspendarea activităţii în registrul contribuabililor.
(4^4) Obligaţiile de declarare, aferente activităţii desfăşurate anterior înregistrării inactivităţii temporare/suspendării, se menţin.”

 1. Cu privire la Art.170^1, Prevederi speciale privind restituirea impozitului pe dividende:

– alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) În cazul în care din regularizarea anuală a dividendelor distribuite parţial în cursul anului, potrivit art. 67 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, rezultă sume de restituit de la buget, plătitorul de dividende depune la organul fiscal competent o declaraţie de regularizare/cerere de restituire, după restituirea de către asociaţi sau acţionari a dividendelor plătite sau după aprobarea situaţiilor financiare anuale în cazul dividendelor interimare distribuite neplătite, până la împlinirea termenului de prescripţie a dreptului de a cere restituirea. Pentru diferenţele de restituit sunt aplicabile prevederile art. 167 sau 168, după caz.”

 1. Cu privire la Art.186, Condiții de acordare a eșalonării la plată:

– alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) să nu se afle în procedura insolvenţei potrivit legii. Debitorul care se află în procedura insolvenţei şi doreşte eşalonarea la plată poate solicita această înlesnire la plată cu condiţia ca până la data emiterii deciziei de eşalonare la plată să iasă din procedura insolvenţei.”

– alineatul (1), litera e) se abrogă.

Societatea TVG TAX AUDIT SRL

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Modificarea și completarea legislației privind transporturile rutiere

În Monitorul Oficial Nr.98 din 31 ianuarie 2022 a fost publicată Ordonanța Nr.12/2022 din 31 ianuarie 2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul transporturilor rutiere.

În cele ce urmează, prezentăm principalele modificări și completări aduse Ordonanței Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere:

A. Pentru a avea acces la ocupaţia de operator de transport rutier, întreprinderile trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 3 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului.
Prevederile de mai sus se aplică întreprinderilor care efectuează exclusiv operaţiuni de transport rutier internaţional contra cost, întreprinderilor care efectuează exclusiv operaţiuni de transport rutier naţional contra cost şi întreprinderilor care efectuează atât operaţiuni de transport internaţional, cât şi operaţiuni de transport rutier naţional contra cost cu ajutorul unor autovehicule sau combinaţii de vehicule a căror masă maximă autorizată depăşeşte 2,5 tone.
Până la data de 21 mai 2022 dispoziţiile ordonanţei privind accesul la ocupaţia de operator de transport rutier nu se aplică întreprinderilor de transport rutier de mărfuri care desfăşoară operaţiuni de transport naţional şi/sau internaţional cu ajutorul unor autovehicule sau combinaţii de vehicule a căror masă maximă autorizată depăşeşte 2,5 tone, dar nu mai mult de 3,5 tone.

 

B. Întreprinderile se autorizează pentru accesul la ocupaţia de operator de transport rutier prin înregistrare în Registrul electronic naţional al operatorilor de transport rutier, păstrat şi gestionat de autoritatea competentă.
Datele care se înscriu în Registrul electronic naţional al operatorilor de transport rutier conţin cel puţin informaţiile prevăzute la art. 16 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009.

 

C. În vederea respectării cerinţei privind competenţa profesională, întreprinderea trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să desemneze o persoană fizică în funcţia de manager de transport în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009;
b) managerul de transport să fie titular al certificatului de competenţă profesională obţinut în conformitate cu prevederile art. 8 din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, în baza pregătirii profesionale iniţiale, urmată de o examinare, în condiţiile stabilite de către autoritatea competentă prin norme.
În cazul în care o întreprindere nu îndeplineşte cerinţa privind competenţa profesională în condiţiile prevăzute mai sus, aceasta poate desemna o persoană fizică care să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009.
În calitate de manager de transport, persoana fizică menţionată mai sus poate să conducă activităţile de transport a cel mult patru întreprinderi diferite, efectuate cu ajutorul unui parc auto cu o capacitate maximă combinată de 50 de vehicule.

D.În vederea respectării cerinţei de a avea un sediu real şi stabil pe teritoriul României, întreprinderea trebuie să îndeplinească, printre altele, următoarele condiţii:
a) să aibă un sediu situat pe teritoriul României în incinta căruia îşi păstrează originalele principalelor sale documente de lucru, indiferent dacă acestea sunt în format electronic sau în orice alt format, în special contractele sale de transport, documentele referitoare la vehiculele aflate la dispoziţia întreprinderii, documentele contabile, documentele de gestionare a personalului, contractele de muncă, documentele privind asigurările sociale, documentele conţinând date referitoare la operaţiunile de transport alocate conducătorilor auto şi la detaşarea acestora, documentele conţinând date referitoare la cabotaj, la durata de conducere şi perioadele de repaus şi orice alt document la care inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, denumit în continuare I.S.C.T.R., trebuie să aibă acces, în scopul verificării respectării de către întreprindere a condiţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă;
b) să organizeze activitatea parcului său de vehicule în aşa fel încât să se asigure că vehiculele aflate la dispoziţia întreprinderii şi folosite în transportul internaţional se întorc la unul dintre centrele operaţionale din România în termen de opt săptămâni de la plecarea din acesta;
c) să fie înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
d) să fie supusă impozitului pe profit/impozitului pe venit şi, după caz, să aibă un cod de înregistrare în scopuri de TVA, în cazul în care întreprinderii i se aplică dispoziţiile art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

 

E. În vederea respectării cerinţei privind capacitatea financiară, întreprinderea trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să demonstreze, pe baza conturilor anuale certificate de un auditor financiar/expert independent, că dispune în fiecare an de capital şi rezerve în valoare totală de cel puţin 9.000 EUR, pentru primul autovehicul utilizat, de 5.000 EUR pentru fiecare autovehicul suplimentar sau combinaţie suplimentară de vehicule utilizat(ă) cu o masă maximă autorizată care depăşeşte 3,5 tone şi de 900 EUR pentru fiecare autovehicul suplimentar sau combinaţie suplimentară de vehicule utilizat(ă), cu o masă maximă autorizată care depăşeşte 2,5 tone, dar nu depăşeşte 3,5 tone;
b) să demonstreze, pe baza conturilor anuale certificate de un auditor financiar/expert independent, că dispune în fiecare an de capital şi rezerve în valoare totală de cel puţin 1.800 EUR pentru primul vehicul utilizat şi de 900 EUR pentru fiecare vehicul suplimentar utilizat, în cazul întreprinderilor care exercită ocupaţia de operator de transport rutier de mărfuri numai cu ajutorul unor autovehicule sau combinaţii de vehicule a căror masă maximă autorizată depăşeşte 2,5 tone, dar nu depăşeşte 3,5 tone;
        c) întreprinderea şi/sau managerul de transport al acesteia să nu fie în stare de faliment, în situaţie de insolvenţă fără a avea un plan de reorganizare aprobat, în stare de dizolvare sau de lichidare, potrivit legii.
În situaţia în care întreprinderea nu dovedeşte deţinerea capitalului şi rezervelor financiare în condiţiile prevăzute mai sus, aceasta poate demonstra îndeplinirea capacităţii financiare printr-un certificat, cum ar fi o garanţie bancară sau o asigurare, inclusiv o asigurare de răspundere profesională eliberată de una sau mai multe bănci sau alte instituţii financiare, inclusiv societăţi de asigurare.
În lipsa conturilor anuale certificate, pentru anul înregistrării unei întreprinderi, o întreprindere poate demonstra respectarea cerinţei privind capacitatea financiară printr-un certificat, cum ar fi o garanţie bancară, un document eliberat de o instituţie financiară care stabileşte accesul la credit în numele întreprinderii sau o asigurare, inclusiv o asigurare de răspundere profesională eliberată de una sau mai multe bănci sau alte instituţii financiare, inclusiv societăţi de asigurare.

Societatea TVG TAX AUDIT SRL

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produsele cu risc fiscal ridicat, comercializate în relația B2B

Pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Transparență decizională, a fost publicat,în data de 6 ianuarie 2022, Proiect de Ordin al președintelui ANAF privind stabilirea produselor cu risc fiscal ridicat, comercializate în relația B2B.

Actul normativ, cu incidență în materie fiscală, a fost publicat în Monitorul oficial nr.27 din 10 ianuarie 2022 – OPANAF Nr. 12/2022 din 6 ianuarie 2022 .

In referatul de aprobare a proiectului de ordin sunt precizate următoarele:

”Potrivit prevederilor art. XXXVII din O.U.G. nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, s-a reglementat faptul că prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sunt stabilite produsele cu risc fiscal ridicat, comercializate în relația B2B, pentru care furnizorii urmează să transmită facturile emise în sistemul naţional privind factura electronică RO e- Factura, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistraţi în Registrul RO e- Factura.

Transmiterea facturilor emise în sistemul naţional privind factura electronică RO e- Factura se instituie în două etape, respectiv:

 1. a) în perioada 1 aprilie – 30 iunie 2022, furnizorii pot să transmită facturile emise în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura;
 2. b) începând cu data de 1 iulie 2022, furnizorii sunt obligaţi, să transmită facturile emise în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura.

În acest sens, prin proiectul de ordin au fost stabilite cinci categorii de produse considerate cu risc fiscal ridicat, fiind totodată precizate, pentru fiecare produs în parte, motivațiile încadrării în categoria de risc fiscal ridicat.”

Potrivit prevederilor Art.1 din Ordin, ” Produsele cu risc fiscal ridicat, comercializate în relaţia B2B, pentru care se transmit facturile emise în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, reglementat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea, şi justificarea încadrării produselor în această categorie sunt prevăzute în anexa . . . ”

 

ANEXĂ

Produsele cu risc fiscal ridicat, comercializate în relaţia B2B

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

 

Întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale

Pe site-ul Ministerului Finantelor, Transparență, Proiecte de acte normative, a fost publicat,în data de 22 decembrie 2021, Proiect Ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor şi pentru reglementarea unor aspecte contabile.

În cele ce urmează, prezentăm principalele aspect legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale pentru entitățile care aplică Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

 1. Entităţile care la data bilanţului nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii de mărime prevăzute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume:
 2. a) totalul activelor: 1.500.000 lei;
 3. b) cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei;
 4. c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 10, întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:
 5. bilanţ prescurtat (cod 10), în structura prevăzută la pct. 599 din reglementările contabile;
 6. cont prescurtat de profit şi pierdere (cod 20), în structura prevăzută la pct. 601 din reglementările contabile.

Acestea vor fi însoţite de formularul „Date informative” (cod 30) şi formularul „Situaţia activelor imobilizate” (cod 40), cuprinse în structura prevăzută la pct. 6, respectiv 8, din anexa nr. 4 la ordin .

Microentităţile prezintă informaţii potrivit pct. 576 alin. (2) din reglementările contabile.

 1. Entităţile care la data bilanţului nu se încadrează în categoria microentităţilor şi care nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii de mărime prevăzute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume:
 2. a) totalul activelor: 17.500.000 lei;
 3.         b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;
 4.         c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50, întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:
 5. bilanţ prescurtat (cod 10), în structura prevăzută la pct. 599 din reglementările contabile;
 6. cont de profit şi pierdere (cod 20), în structura prevăzută la pct. 600 din reglementările contabile;
 7. note explicative la situaţiile financiare anuale.

Opţional, ele pot întocmi situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de trezorerie.

Acestea vor fi însoţite de formularul „Date informative” (cod 30) şi formularul „Situaţia activelor imobilizate” (cod 40), cuprinse în structura prevăzută la pct. 7, respectiv 8, din anexa nr. 4 la ordin.

 1. Entităţile care la data bilanţului depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii de mărime prevăzute la pct. 9 alin. (4) din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume:
 2. a) totalul activelor: 17.500.000 lei;
 3. b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;
 4. c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50, precum şi entităţile de interes public întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:
 5. bilanţ (cod 10), în structura prevăzută la pct. 598 din reglementările contabile;
 6. cont de profit şi pierdere (cod 20), în structura prevăzută la pct. 600 din reglementările contabile;
 7. situaţia modificărilor capitalului propriu;
 8. situaţia fluxurilor de trezorerie;
 9.   notele explicative la situaţiile financiare anuale.

Acestea vor fi însoţite de formularul „Date informative” (cod 30) şi formularul „Situaţia activelor imobilizate” (cod 40), cuprinse în structura prevăzută la pct. 7, respectiv 8, din anexa nr. 4.

 1. În vederea raportării unitare a informaţiilor, bilanţul/bilanţul prescurtat va purta simbolul „cod 10”, iar contul de profit şi pierdere/contul prescurtat de profit şi pierdere, simbolul „cod 20”.
 2. În cazul entităţilor nou-înfiinţate, acestea pot întocmi pentru primul exerciţiu financiar de raportare situaţiile financiare anuale prevăzute fie la pct. 20, fie la pct. 21 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Pentru exerciţiul financiar al anului 2021, entităţile întocmesc situaţii financiare anuale corespunzător categoriei în care se încadrează potrivit pct. 9 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale la 31 decembrie 2021, încadrarea în criteriile de mărime prevăzute la pct. A- C de mai sus, după caz, se efectuează la sfârşitul exerciţiului financiar, pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar precedent şi a indicatorilor determinaţi pe baza datelor din contabilitate şi a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar curent. Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic determină criteriile respective pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar precedent şi a indicatorilor determinaţi pe baza datelor din contabilitate şi a balanţei de verificare întocmite la finele exerciţiului financiar astfel ales şi care se încheie la o dată ulterioară datei de 1 ianuarie 2022.

Entităţile mijlocii şi mari, precum şi entităţile de interes public întocmesc situaţiile financiare anuale prevăzute la pct. 21 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare. Respectivele situaţii financiare anuale fac obiectul auditului statutar.

Sunt supuse, de asemenea, auditului entităţile care, la data bilanţului, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

 1. a) totalul activelor: 16.000.000 lei;
 2. b) cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei;
 3. c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

Obligaţia de auditare pentru entităţile prevăzute mai sus se aplică atunci când acestea depăşesc limitele respective în două exerciţii financiare consecutive. Totodată, entităţile respective sunt scutite de la obligaţia de auditare a situaţiilor financiare anuale dacă limitele a două dintre cele trei criterii menţionate nu sunt depăşite în două exerciţii financiare consecutive.

Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic determină criteriile prevăzute mai sus pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar precedent şi a indicatorilor determinaţi pe baza datelor din contabilitate şi a balanţei de verificare întocmite la finele exerciţiului financiar astfel ales, şi care se încheie la o dată ulterioară datei de 1 ianuarie 2022.

 1. Notele explicative cuprinse în capitolul 6 „Note explicative la situaţiile financiare anuale” din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt limitative, acestea urmând să conţină cel puţin informaţiile cerute de capitolul respectiv.
 2. Entităţile înscriu în formularul „Contul de profit şi pierdere”, la rândul 23 „Salarii şi indemnizaţii”, respectiv în formularul „Contul prescurtat de profit şi pierdere”, la rândul 04, toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale.

La rândurile 38 şi 39 din formularul „Date informative” (cod 30) se cuprinde contravaloarea tichetelor acordate, potrivit legii.

x

x           x

 

Termenele pentru depunerea situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sunt următoarele:

 1. a) pentru societăţile, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar;
 2. b) pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 alin. (1) – (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

 

Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la sfârşitul exerciţiului financiar de raportare nu întocmesc situaţii financiare anuale, urmând să depună în acest sens la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o declaraţie pe propria răspundere a persoanei care are obligaţia gestionării entităţii.

 

 

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

 

 

 

Procedura de evidențiere și plată a sumelor reprezentând TVA datorată de contribuabilii care utilizează regimurile speciale (2)

În completarea materialului publicat anterior, privitor la  Proiect de ordin pentru aprobarea unor proceduri de colectare a creanţelor bugetare reprezentând TVA datorată de contribuabilii care aplică regimurile speciale prevăzute de art. 314, art. 315 și art. 315^2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

 

În cele ce urmează, prezentăm, în sinteză, principalele reglementări avute în vedere cu privire la Procedura de restituire a sumelor reprezentând  TVA plătită în plus de contribuabilii care utilizează regimurile speciale:

 

 1. Procedura de restituire a TVA plătită în plus de contribuabilii care aplică regimurile speciale în situația în care România este stat membru de înregistrare
 2. În situaţia în care contribuabilul depune la Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice

Bucureşti, o declaraţie de modificare a TVA cu diminuare de sumă, înainte de virarea sumelor cuvenite fiecarui stat membru de consum, organul fiscal competent restituie TVA plătită în plus rezultată ca urmare a rectificării, la cererea contribuabilului, potrivit prevederilor art.168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

1.1.Cererea de restituire poate fi depusă și în mediul electronic la adresa de e-mail pusă la dispoziție de statul roman, ce poate fi identificată accesând link-ul https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/oss_en, la secțiunea Member States OSS Contacts.

 1. Restituirea TVA plătită în plus se efectuează numai după compensarea eventualelor obligaţii fiscale datorate de contribuabilul care utilizează regimurile speciale.
 2. În vederea constatării compensării TVA plătită în plus cu eventualele obligaţii fiscale datorate de contribuabilul, organul fiscal competent solicită organului fiscal care administrează obligațiile fiscale datorate de contribuabil, comunicarea situaţiei obligaţiilor fiscale pe care le înregistrează contribuabilul ce pot face obiectul compensării.
 3. (1) Organul fiscal care administrează obligațiile fiscale datorate de contribuabil transmite organului fiscal competent, în termen de cel mult 10 zile de la data solicitării, informațiile necesare efectuării compensării.
 • În termen de cel mult 5 zile de la data primirii informațiilor prevăzute la alin. (1),organul fiscal competent va solicita băncii la care este deschis contul special, în euro, efectuarea conversiei, a sumelor reprezentând TVA plătită în plus, în limita obligațiilor fiscale/bugetare ce pot fi compensate. Compensarea cu obligațiile fiscale datorate de contribuabil se realizează de către organul fiscal competent, în funcție de data exigibilității acestora, astfel cum rezultă din informațiile furnizate de organul fiscal care administrează obligațiile fiscale datorate de contribuabil.
 • Contul de venituri ale bugetului de stat în care se efectuează transferul sumelorîn lei este contul 20.A.10.02.05 “Restituiri de TVA pentru contribuabilii care aplică regimurile speciale, cu privire la serviciile și vânzările la distanță” deschis în lei la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, codificat cu codul de identificare fiscală al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti.
 1. În termen de cel mult 5 zile de la creditarea contului prevăzut la pct.4 alin. (3), organul fiscal competent întocmește Decizia privind compensarea obligaţiilor fiscale.
 2. Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, ca urmare a primirii Deciziei privind compensarea obligaţiilor fiscale, întocmește ordine de plată cu indicarea conturilor bugetare corespunzătoare, iar în rubrica „data debitării” va înscrie data stingerii prin compensare.
 3. Eventualele sume reprezentând TVA plătită în plus, rămase după efectuareacompensării, se restituie contribuabilului de către organul fiscal competent, în euro, din contul special deschis la banca comercială.
 4. În cazul în care organul fiscal competent constată ca nu sunt îndeplinite condițiile pentru restituirea sumelor solicitate de contribuabil, acesta întocmește un referat prin care menționează motivele care stau la baza respingerii cererii și temeiul legal, precum și Decizia de respingere a cererii de restituire a taxei pe valoare adăugată plătită în plus de contribuabilii care utilizează regimurile speciale sau de acordare a dobânzii aferente.
 5. În situaţia în care contribubilul depune o declaraţie de modificare de TVA, cu diminuare de sumă, după efectuarea viramentelor de sume cuvenite fiecărui stat membru de consum, restituirea sumei plătite în plus se efectuează de către statele membre de consum direct contribuabilului solicitant.
 6. Procedura de restituire a TVA plătită în plus de contribuabilii care utilizează regimurile speciale în situația în care România este stat membru de consum
 7. În situaţia în care contribuabilul modifică declaraţia specială de TVA, prin diminuare de sumă, după virarea de către statul membru de înregistrare a sumelor cuvenite României ca stat membru de consum, la cererea contribuabilului, organul fiscal competent restituie acestuia suma reprezentând TVA plătită în plus, rezultată din modificarea declaraţiei speciale de TVA şi virată în contul special deschis, în euro, la o bancă comercială, potrivit prevederilor art.168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
 8. Prevederile pct. 10 se aplică în mod corespunzător și în situaţia sumelor încasate în plus față de suma înscrisă în declarația specială de TVA, în contul special deschis, în euro, la o bancă comercială, datorate României ca stat membru de consum.
 9. Restituirea TVA se efectuează de către organul fiscal competent în euro.

 

 

Societatea TVG TAX AUDIT SRL

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competența de administrare a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere

Pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, transparență decizională , a fost publicat, în data de 16 decembrie 2021, Proiect de ordin al președintelui ANAF privind competența de administrareobligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod  independent sau exercită profesii libere

 

În cele ce urmează, prezentăm, în sinteză, principalele reglementări conținute în Procedura de administrare a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere:

 

 1. Organul fiscal competent în administrarea obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere,este organul fiscal central în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei fizice, stabilit în conformitate cu dispozițiile art. 31 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală.
 2. În cazul modificării domiciliului fiscal al persoanei fizice, competența de administrare a obligațiilor fiscale datorate de către persoanele fizice care desfășoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, se modifică cu data modificării domiciliului fiscal al persoanei fizice.

 

 Procedura de înregistrare și administrare a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.

 

                A. Procedura de înregistrare fiscală

 1. Competența pentru înregistrarea fiscală a persoanelor fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii liberecare solicită înregistrarea fiscală ulterior datei de 01 ianuarie 2022 revine organului fiscal central în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei fizice, stabilit potrivit art. 31 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală.

2.1. Competența pentru înregistrarea fiscală inițială a sediilor secundare cu minimum 5 angajaţi pentru respectivul sediu secundar, pentru care persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere au obligaţia să solicite înregistrarea fiscală ca plătitori de impozit pe venituri din salarii, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, revine organului fiscal central în a cărui rază teritorială se află sediul secundar.

2.2. Competența pentru administrarea obligațiilor fiscale datorate de sediile secundare cu minimum 5 angajaţi pentru respectivul sediu secundar, pentru care contribuabilii au obligaţia să solicite înregistrarea fiscală ca plătitori de impozit pe venituri din salarii, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, revine organului fiscal în a cărui evidență fiscală se află domiciliul fiscal al persoanei fizice, stabilit în conformitate cu dispozițiile art. 31 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală.

 1. Persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere declară sediile secundare cu mai puțin de 5 angajați la organul fiscal în a cărui evidență fiscală se află domiciliul fiscal al persoanei fizice, stabilit în conformitate cu dispozițiile art. 31 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală.

 

B.Obligații declarative

Începând cu anul 2022, declarațiile de impunere și declarațiile informative ale persoanelor fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere se depun la organul fiscal central în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei fizice, stabilit în conformitate cu dispozițiile art. 31 alin. (1) lit.a) din Codul de procedură fiscală.

 

C. Procedura de plată a obligațiilor fiscale

1.Plata obligaţiilor fiscale reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, inclusiv a impozitului pe venitul din salarii aferent activităţii sediilor secundare, se efectuează de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent  sau exercită profesii libere și/sausediile secundare ale acestora, după caz,  la unitatea trezoreriei statului care deservește organul fiscal competent.

 1. În situaţia în care o persoană fizică care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere efectuează plata impozitului pe veniturile din salarii datorat de sediul său secundar, documentele de plată se întocmesc distinct și cuprind în mod obligatoriu şi următoarele informaţii:
 2. codul de identificare fiscală şi denumirea persoanei care face plata, respectiv persoana fizică care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care a înfiinţat sediul secundar – în calitate de plătitor;
 3. codul de identificare fiscală al sediului secundar pentru care se face plata – în calitate de beneficiar.

 

D.Procedura de control fiscal la persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere

 1. Activitatea de control fiscal se desfăşoară în baza prevederilor titlului VI „Controlul fiscal” din Codul de procedură fiscală.

2.1 Acţiunile de control fiscal la persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere se efectuează de către personalul cu atribuţii de inspecţie fiscală din cadrul organului fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, potrivit legii.

2.2 Prin excepţie de la prevederilede mai sus, în baza prevederilor art. 120 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, se pot efectua acţiuni de control fiscal la persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi de către alte structuri de inspecţie fiscală, prin delegare de competenţă.

3.1 Acţiunile de inspecție fiscală pentru care au fost comunicate avize de inspecţie fiscală în vederea efectuării inspecţiei fiscale la persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi care nu au fost începute până la termenul de predare-primire a dosarului fiscal la organul fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale datorate de acestea, se efectuează de organele de inspecţie fiscală care au emis avizele de inspecție fiscală, care solicită, până la data de începere a inspecției fiscale, delegare de competență de la organul fiscal care deține competența de administrare a contribuabilului și către care a fost predat dosarul fiscal al acestuia. Acțiunea de inspecție fiscală va fi începută numai după primirea delegării de competență.

 • Acțiunile pentru care au fost emise ordine de serviciu, în vederea efectuării controlului inopinat la persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi care nu au fost începute până la termenul de predare-primire a dosarului fiscal la organul fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale datorate de acestea, sevor elimina din programul de activitate al structurii care a emis ordinul de serviciu, urmând ca întreaga documentație care a stat la baza deciziei de efectuare a controlului inopinat să fie transmisă, pe baza de proces verbal de predare – primire, către noul organ fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, care urmare analizelor proprii efectuate va decide dacă se mai impune demararea controlului inopinat.
 • Acțiunile de verificare documentară, pentru care s-a procedat, până la termenul de predare-primire a dosarului fiscal la noul organ fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, la transmiterea invitației pentru audiere, respectiv s-a realizat audierea contribuabilului, vor fi finalizate de organul fiscal care le-a inițiat. Pentru acțiunile de verificare documentară, pentru care nu s-a transmis invitația pentru audiere, respectiv nu s-a realizat audierea contribuabilului până la termenul menționat mai sus, se va proceda la predarea întregii documentații, pe bază de proces verbal de predare – primire, către noul organ fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, care va analiza documentația primită și va decide în legătură cu inițierea unei noi acțiuni de verificare documentară, prin realizarea acțiunilor și întocmirea documentelor prevăzute de procedura corespunzătoare.
 • Actele de control fiscal încheiate în urma acţiunilor de inspecție fiscală, respectiv de verificare documentară, însoţite, după caz, de actul administrativ-fiscal emis, de structurile care vor încheia acțiunile de inspecție fiscală respectiv de verificare documentară, conform celor menționate la 3.1 respectiv pct. 3.3, se transmit organului fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, potrivit legii.

4.1 Acţiunile de inspecție fiscală sau de control inopinat începute, conform legii, de către organele de inspecţie fiscală la persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere  şi care nu au fost finalizate până la termenul de predareprimire a dosarului fiscal la organul fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale datorate de acestea, se vor finaliza de organele de inspecţie fiscală care le-au iniţiat. În sensul celor precizate, o acțiune de inspecție fiscală sau de control inopinat se consideră începută, dacă echipa de control fiscal s-a prezentat la contribuabilul verificat și a fost stabilită data de începere a inspecției fiscale/controlului inopinat, conform legii.

4.2 Actul de control încheiat în urma acţiunii de inspecție fiscală sau de control inopinat, însoţit, după caz, de actul administrativ-fiscal emis, se va transmite organului fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale datorate de  persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, potrivit legii.

 1. Contestaţiile formulate la actele administrativ-fiscale încheiate conform celor prevăzute la pct. 3 şi 4 se depun la organele fiscale centrale emitente ale actelor administrativ-fiscale contestate. Aceste contestaţii, însoţite de dosarul contestaţiei, precum şi de referatul cu propuneri de soluţionare întocmit de organul fiscal central emitent se vor transmite spre soluţionare organului competent la data depunerii contestaţiei, potrivit legii.

 

 

 

 

 

 

 

Societatea TVG TAX AUDIT SRL

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura de evidențiere și plată a sumelor reprezentând TVA datorată de contribuabilii care utilizează regimurile speciale

Pe site-ul Agenției Naționale de Admi­nis­trare Fiscală, Transparență decizională, a fost publicat, în data de 8 decembrie 2021, Proiect de ordin pentru aprobarea unor pro­ce­duri de colectare a creanţelor bugetare re­prezentând TVA datorată de contri­bu­a­bilii care aplică regimurile speciale pre­vă­zute de art. 314, art. 315 și art. 315^2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Prin proiectul actului normativ se propune reglementarea, atât în situația în care România este stat membru de consum, ur­mă­toarelor proceduri:
1. Procedura de evidenţiere şi plată a su­me­lor reprezentând TVA datorată de con­tri­bu­a­bilii care utilizează regimurile speciale ;
2. Procedura de restituire a sumelor re­pre­zentând TVA plătită în plus de contribuabilii care utilizează regimurile speciale.
În ceea ce privește evidențierea, plata și res­­tituirea TVA datorată de contribuabilii care utilizează regimurile speciale, pro­ce­du­rile mai sus prevăzute reglementează în prin­cipal următoarele aspecte:
a) În situația în care România este stat mem­bru de înregistrare evidența fiscală se ține în numai euro, distribuirea sumelor în­ca­sate în contul deschis în euro la o bancă co­mer­cială către statele membre de consum se face până în data de 20 a lunii următoare încasării acestora. În regulamentele Uniunii Europene care reglementează regimurile speciale de TVA se prevede faptul că, după no­tificarea de către statul membru de con­sum, a contribuabililor care nu au efectuat plata TVA, aceasta se plătește direct statului mem­bru de consum. În acest sens, întrucât aceste regulamente nu conțin precizări ex­prese referitoare la nedistribuirea sumelor re­prezentând TVA încasate de statul mem­bru de identificare după data efectuării dis­tri­buirii către statele membre de consum, prin procedură se dorește reglementarea faptului că, în situația în care România, ca stat mem­bru de înregistrare, încasează sume în contul în euro după data distribuirii TVA, acestea nu se restituie contribuabililor ci se distribuie sta­telor membre de consum. În ceea ce pri­veș­te restituirea TVA achitată în plus față de sumele declarate ori rezultată din corecția declarației speciale de TVA cu diminuare de sumă, aceasta se efectuează de către or­ga­nul fiscal competent numai în situația în care sumele solicitate de contribuabili nu au fost încă distribuite statelor membre de consum.
b) În situația în care România este stat mem­­bru de consum, evidența fiscală a TVA cuvenită României se ține atât în euro, cât și în lei, actele administrativ-fiscale și noti­fi­cările emise de către organul fiscal com­pe­tent, se comunică contribuabilului care aplică regimurile speciale, la adresa de e-mail men­ționată de acesta în declarația de începere a activității, utilizând aplicația informatică re­alizată de Centrul Național pentru Informații Financiare, iar recuperarea sumelor repre­zen­tând TVA de la contribuabilii care utili­zează regimurile speciale, se realizează de organul fiscal competent utilizând modelele de acte de executare existente în legislația na­țională, cu menționarea sumelor în euro, în cuprinsul acestora. Referitor la restituirea TVA, acesta se face în euro, potrivit preve­de­rilor art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

În cele ce urmează, prezentăm, în sinteză, principalele reglementări avute în vedere cu privire la Procedura de evidențiere și plată a sumelor reprezentând TVA datorată de contribuabili care utilizează regimurile speciale:

A. Dispoziţii generale
1. Contribuabilii care utilizează regimurile speciale prevăzute de art. 314, art. 315 şi art. 315^2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,au obligația să completeze și să depună la organul fiscal competent o declarație specială de TVA, prin mijloace electronice puse la dispoziție de Agenția Națională de Administrare Fiscală, pe pagina proprie de internet.
2. Contribuabilii care utilizează regimurile speciale, au obligaţia de a achita TVA declarată potrivit pct. 1, inclusiv obligațiile fiscale accesorii calculate de România ca stat membru de consum, într-un cont special deschis, în euro, la o bancă comercială, până la termenul limită de declarare a taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314 alin. (11), art. 315 alin. (13)și art. 315^2 alin. (23) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Contul în care se achită TVA declarată este cel indicat de organul fiscal competent prin intermediul recipisei care atestă validarea declarației speciale depusă de contribuabil potrivit pct.1.
3. Contribuabilii prevăzuţi la pct.1 au obligaţia de a înscrie pe documentul de plată numărul unic de referinţă alocat în momentul depunerii fiecărei declaraţii speciale de TVA, format din codul de ţară, codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de înregistrare special potrivit art. 314 alin. (4), art. 315^2 alin. (11) și alin. (13) din Codul fiscal, după caz, şi perioada de declarare.

4. Organul fiscal competent organizează, pentru fiecare contribuabil care utilizează regimurile speciale, o evidenţă specială a taxei pe valoarea adaugată declarată prin declarația prevăzută la pct. 1. În acest scop, organul fiscal competent utilizează o aplicaţie informatică realizată de Centrul Național pentru Informații Financiare.

B. Procedura de evidență și plată a sumelor reprezentând TVA în situația în care România este stat membru de înregistrare
5. Taxa pe valoarea adăugată datorată de contribuabilii care utilizează regimurile speciale se înregistrează, în euro, în evidența specială organizată potrivit pct. 4.
6. Contribuabilii care utilizează regimurile speciale, plătesc taxa datorată, în euro, în contul prevăzut la pct.2, astfel:
a) până la sfârșitul următoarei luni de după încheierea fiecărui trimestru calendaristic, în care au fost prestate servicii, vânzări intracomunitare de bunuri la distanță sau livrări de bunuri interne efectuate de interfețele electronice care facilitează aceste livrări, conform art. 314 și art. 315 din Codul fiscal;
b) până la sfârșitul următoarei luni de după încheierea perioadei fiscale acoperite de declarație pentru vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe potrivit art. 315^2 din Codul fiscal.
7. După preluarea informațiilor în evidența specială privind taxa pe valoarea adăugată declarată prin declarația specială prevăzută la pct. 1 și încasată în contul prevăzut la pct. 2, organul fiscal competent transferă sumele încasate, pentru fiecare stat membru de consum potrivit declarațiilor speciale depuse de contribuabili, în termen de cel mult 20 de zile de la sfârșitul lunii în care au fost încasate aceste sume. În acest sens, organul fiscal competent întocmește un referat, la care atașează dispoziția de plată externă pentru fiecare transfer către statele membre de consum.
8. Organul fiscal competent notifică contribuabilii care nu achită TVA aferentăregimurilor speciale, în termen de maxim 10 zile de la împlinirea termenului prevăzut la pct.6. Notificarea ulterioară pentru neplata TVA și măsurile luate pentru colectarea TVA sunt în responsabilitatea statelor membre de consum.
9. Contribuabilul care utilizează regimurile speciale și care a fost notificat de statulmembru de consum potrivit pct. 8, are obligația plății TVA restantă direct statului membru de consum.
10. După termenul prevăzut la pct. 7, orice sumă reprezentând TVA încasată încontul prevăzut la pct.2 se transferă fiecărui stat membru de consum potrivit declarațiilor speciale depuse de contribuabili, organul fiscal competent întocmind în acest sens câte o dispoziție de plată externă.
11. Obligația stabilirii și calculării oricăror dobânzi, penalități sau altor taxe pentruneplata TVA la termenul prevăzut la pct. 6, revine fiecărui stat membru de consum, conform prevederilor legislației naționale a acestui stat.
12. În situația în care România primește o cerere de recuperare în conformitate cudispozițiile Directivei Consiliului 2010/24/UE, privind asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor legate de impozite, taxe şi alte măsuri, în care sunt înscrise creanțe reprezentând TVA datorată de contribuabilii care utilizează regimurile speciale, organul fiscal central competent în administrarea obligațiilor fiscale datorate de aceștia aplică în mod corespunzător prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
13. Pentru recuperarea sumelor reprezentând TVA și accesorii aferente de la contribuabilii care utilizează regimurile speciale, organul fiscal competent începe executarea silită folosind modelele de acte de executare existente în legislația națională, cu menționarea sumelor în euro, în cuprinsul acestora.
C. Procedura de evidență și plată a sumelor reprezentând TVA în situația în care România este stat membru de consum
14. În situaţia în care România este stat membru de consum, evidenţa taxei pevaloarea adăugată se organizează de organul fiscal competent, pentru fiecare contribuabil care aplică regimurile speciale, în euro şi în lei, prevederile pct.4 aplicându-se în mod corespunzător.
15. Sumele reprezentând TVA datorate de contribuabilii care au ales ca statmembru de înregistrare alt stat membru al Uniunii Europene, se virează de către statele membre de înregistrare în contul prevăzut la pct.2.
16. În termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor prevăzute la pct.15,după conversia în lei, acestea se virează din contul prevăzut la pct.2 în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.10.01.06 “TVA aferent serviciilor și vânzărilor la distanță transferat statului membru de consum de către statele membre de înregistrare”deschis în lei la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, codificat cu codul de identificare fiscală al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti. Conversia sumelor virate de către statele membre de înregistrare potrivit pct.15, se efectuează la cursul negociat cu banca la care este deschis contul prevăzut la pct. 2, valabil pentru ziua în care s-a efectuat plata în acest cont.
17. În situaţia în care contribuabilul care aplică regimurile speciale nu efectueazăplata TVA sau o efectuează cu întârziere, se calculează obligaţii fiscale accesorii pentru neachitarea TVA la termenul prevăzut la pct. 6, potrivit prevederilor art. 173-174 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare şi întreprind măsurile necesare pentru colectarea acestora potrivit legii.
18. Obligațiile fiscale accesorii calculate și comunicate contribuabililor care utilizează regimurile speciale se virează din contul prevăzut la pct. 2 în contul de venituri la bugetul de stat20.A.10.03.00 ”Obligații fiscale accesorii aferente TVA” deschis în lei la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, codificat cu codul de identificare fiscală al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti.
19. În vederea recuperării TVA de plată și a obligațiilor fiscale accesorii aferente, dela contribuabilii care utilizează regimurile speciale, organul fiscal competent procedează la formularea unei cereri de asistență reciprocă la recuperare în conformitate cu prevederile Titlului X Capitolul II „Asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor legate de taxe, impozite, drepturi şi alte măsuri” din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

Societatea TVG TAX AUDIT SRL
Societate de consultanță fiscală
Societate de audit financiar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Măsuri de stimulare pentru creșterea capitalurilor proprii (2)

În completarea materialului publicat ante­rior (19.08.2020) pe această temă, revenim cu prezentarea, în sinteză, a principalelor mă­suri de stimulare pentru creșterea ca­pi­talurilor proprii-reglementate prin Ordo­nan­ța de urgență a Guvernului nr. 153/2020 pen­tru instituirea unor măsuri fiscale de sti­mu­lare a menținerii/creșterii ca­pitalurilor proprii, precum și pentru com­ple­ta­rea unor acte normative (publicată în Monitorul Oficial nr. 817/04.09.2020).
Plătitorii de impozit pe profit, indiferent de sis­temul de declarare și plată, plătitorii de im­pozit pe veniturile micro întreprinderilor și plă­titorii impozitului specific beneficiază de re­du­ceri ale impozitului pe profit anual, im­pozitului pe veniturile micro întreprinderilor și impo­zi­tu­lui specific unor activități, astfel:
• începând din anul 2021, o reducere de 2% în cazul în care în anul pentru care datorează impozitul, capitalul propriu contabil este pozitiv și concomitent îndeplinește condiția de a fi la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social subscris
• în cazul în care contribuabilul înregistrează o creștere a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul față de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul precedent, concomitent cu îndeplinirea condițiilor menționate la punctul anterior, se acordă o reducere suplimentară cu următoarele valori:

  Procentul de reducereaimpozitului Intervalele de creștereanuală a capitaluluipropriuajustat
  5% până la 5% inclusiv
  6% peste 5% șipână la 10% inclusiv
  7% peste 10% șipână la 15% inclusiv
  8% peste 15% șipână la 20% inclusiv
  9% peste 20% șipână la 25% inclusiv
  10% peste 25%

• începând din anul 2022, o reducere de 3% dacă înregistrează o creștere a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul față de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul 2020, peste nivelurile prevăzute în tabelul de mai jos (și sub condiția îndeplinirii criteriile deja menționate la primul punct de mai sus).

  Anulpentru care datoreazăimpozitul Procentul minim de creștere a capitaluluipropriuajustat
  2022 5%
  2023 10%
  2024 15%
  2025 20%

În cazul în care sunt aplicabile două sau trei din reducerile prevăzute mai sus, pentru de­ter­minarea valorii reducerii, procentele cores­pun­zătoare acestora se adună, iar valoarea re­zultată se aplică asupra impozitului. Creșterea capitalului propriu ajustat se determină potrivit formulelor prezentate în Ordonanță, cu reguli specifice menționate pentru contribuabilii ce au un an fiscal modificat față de anul calen­da­ristic.
Capitalul propriu ajustat cuprinde urmă­toa­rele elemente prezentate în situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale:
a. capital subscrisvărsat/capital de dotare;
b. patrimoniulregiei;
c. patrimoniulpublic;
d. patrimoniulprivat;
e. patrimoniulinstitutelornaţionale de cerce­tare-dezvoltare;
f. prime de capital;
g. rezerva legală, statutară sau contractuală și alte rezerve constituite din profitul net ca urmare a deciziei acționarilor/asociaților sau potrivit prevederilor legale;
h. rezultatul net reportat – sold creditor, reprezentând diferența pozitivă dintre soldurile creditoare și debitoare.

Reducerile nu se aplică contribuabililor pentru care reglementările contabile sunt emise de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ex. instituțiile financiar-bancare).
Ordonanța oferă clarificări, precum și reguli specifice pentru aplicarea reducerilor menționate în cazul sediilor permanente dar și în cazul în care se efectuează operațiuni de reorganizare, precum fuziuni, divizări, transferul unei părți din patrimoniu uneia sau mai multor societăți beneficiare).
Plătitorii de impozit pe profit aplică procentul aferent reducerii la impozitul pe profit al anului în care sunt îndeplinite condițiile din ordonanță, iar valoarea rezultată se scade din acesta. În sensul Ordonanței, impozitul pe profit anual reprezintă impozitul pe profit după scăderea creditului fiscal extern, impozitului pe profit scutit sau redus, sumelor reprezentând sponsorizare și/sau mecenat, burse private, în limita prevăzută de lege, precum și a costului de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale.
Plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor aplica procentul aferent reducerii la impozitul datorat pe întregul an fiscal, iar valoarea reducerii rezultate se scade din impozitul aferent trimestrului IV. În cazul în care valoarea reducerii este mai mare decât impozitul aferent trimestrului IV, diferența care nu a fost scăzută din impozitul aferent trimestrului IV se scade din impozitul aferent trimestrelor anterioare, prin depunerea unei declarații rectificative.
Microîntreprinderile care devin platitoare de impozit pe profit în anul pentru care se aplică reducerea aplică procentul aferent reducerii asupra impozitului pe veniturile microîntreprinderilor însumat cu impozitul pe profit, iar valoarea reducerii rezultate se scade din impozitul pe profit. În cazul în care valoarea reducerii este mai mare decât impozitul pe profit, diferența care nu a fost scăzută din impozitul pe profit se scade din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, prin depunerea unei declarații rectificative.
Plătitorii de impozit specific unor activități aplică procentul aferent reducerii la impozitul datorat pe întregul an fiscal, iar valoarea reducerii rezultate se scade din impozitul datorat pentru semestrul II. În cazul în care valoarea reducerii este mai mare decât impozitul aferent semestrului II, diferența care nu a fost scăzută din impozitul aferent semestrului II se scade din impozitul aferent semestrului I, prin depunerea unei declarații rectificative.
Plătitorii de impozit specific unor activități care datorează și impozit pe profit aplică reducerea atât pentru impozitul specific, cât și pentru impozitul pe profit.
Pe perioada aplicării (2021-2025) termenul pentru depunerea declarațiilor și pentru plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv este 25 iunie inclusiv a anului următor, respectiv până la data de 25 a celei de-a șasea luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat. Aceeași dată este valabilă și în cazul termenului pentru depunerea declarației aferente trimestrului IV și plata impozitului aferent acestui trimestru în cazul microîntreprinderilor și al termenului pentru depunerea declarației aferente semestrului II și plata impozitului aferent pentru plătitorii de impozit specific unor activități.

Societatea TVG TAX AUDIT SRL
Societate de consultanță fiscală
Societate de audit financiar

 

 

 

 

 

Modificarea și completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici

Pe site-ul Ministerului Finanțelor, Trans­pa­rență, Proiecte de acte normative, a fost publicat, în data de 17.11.2021, Pro­iect Ordin pentru modificarea și com­ple­tarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici.
În cele ce urmează, prezentăm princi­pa­lele aspecte propuse a se reglementa – așa cum sunt conținute în proiectul actului nor­mativ:
„Reglementările contabile privind situa­țiile fi­nanciare anuale individuale și situațiile fi­nan­ciare anuale consolidate, aprobate prin Ordi­nul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/ 2014, publicat în Monitorul Oficial al Ro­mâniei, Partea I, nr. 963 din 30 de­cem­brie 2014, cu mo­dificările și completările ul­te­rioare, se mo­di­fică și se completează după cum urmează:
1. După punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 81, cu următorul cuprins:
„81. – (1) Definițiile prevăzute la pct. 8 sunt utilizate în accepțiunea prezentelor regle­men­tări contabile, și nu în contextul altor acte normative.
(2) Înregistrarea în contabilitate a ve­niturilor corespunzătoare cifrei de afaceri se efectuează în funcție de specificul acti­vității desfășurate, potrivit legii.”
2. După alineatul (5) al punctului 80 se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:
„(51) În înțelesul alin. (5), un activ este în mod normal pregătit pentru utilizarea sau vân­zarea sa prestabilită atunci când con­struc­ţia fizică a activului este terminată, chiar dacă unele lucrări administrative de rutină pot continua încă. Dacă mai sunt de realizat doar modificări minore, cum ar fi de­corarea inte­rioară a unei clădiri conform spe­cifi­ca­ți­i­lor cumpărătorului sau utiliza­to­rului, atunci se consideră că a fost încheiată cea mai mare parte a activităţilor.”
3. După punctul 80 se introduce un nou punct, punctul 801, cu următorul cuprins:
„801. – (1) În înțelesul prezentelor re­gle­men­tări, data începerii capitalizării cos­tu­rilor îndatorării, ca parte a costului unui activ cu ciclu lung de producţie, este data la care entitatea îndeplineşte pentru prima dată toate condiţiile de mai jos:
a) suportă cheltuielile pentru activul res­pectiv;
b) suportă costurile îndatorării; şi
c) întreprinde activităţile necesare pentru pregătirea activului în vederea utilizării sale prestabilite sau pentru vânzare.
(2) Înînțelesul prezentelor reglementări, o entitate suportă cheltuieli pentru un activ cu ciclu lung de fabricație doar atunci când acele cheltuieli au generat plăţi în numerar, transferuri de alte active sau preluarea unor datorii purtătoare de dobândă.
(3) Activităţile necesare pregătirii acti­vu­lui pentru utilizarea sa prestabilită sau pen­tru vânzare nu cuprind numai construirea fizică a activului. Ele includ lucrările tehnice şi administrative anterioare începerii con­strucţiei fizice, cum ar fi activităţile asociate cu obţinerea avizelor anterioare începerii con­strucţiei fizice. Totuşi, asemenea acti­vi­tăţi exclud deţinerea unui activ atunci când nu are loc nicio activitate de producţie sau de dezvoltare care să modifice starea ac­tivului. De exemplu, costurile îndatorării suportate în cursul amenajării terenului sunt capitalizate în perioada în care se desfăşoară activităţile legate de amenajare. În schimb, costurile îndatorării suportate în perioada în care un teren dobândit în scopul construirii de clădiri este deţinut fără a fi supus unor activităţi asociate de amenajare nu sunt acceptate pentru capitalizare.”
4. La punctul 179, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(4) Entitatea care cedează o afacere scoate din evidenţă activele şi datoriile corespunzătoare, la valoarea la care acestea sunt înregistrate în contabilitate, pe seama conturilor de cheltuieli, respectiv de venituri. Veniturile determinate de scoaterea din evidență a datoriilor corespunzătoare afacerii cedate se recunosc distinct de cele obținute din vânzarea afacerii. Afacerea are semnificație similară celei prevăzute la alin. (1).”
5. După alineatul (5) al punctului 412 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
„(6) Capitalul social prezentat în situaţiile financiare anuale trebuie să corespundă cu cel înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului.”
6. După punctul 432 se introduc două noi puncte, punctele 4321 și 4322, cu următorul cuprins:
„4321. – Răspunderea în ceea ce privește încadrarea operațiunilor care presupun colectarea de sume în numele unor terțe părți revine entității.
4322. – (1) O entitate care acţionează în nume propriu își poate îndeplini obligaţia de executare pentru a furniza chiar ea un bun sau un serviciu specificat sau poate angaja o altă parte (de exemplu, un subcontractant) pentru a îndeplini o obligaţie de executare parţial sau în întregime în numele său.
(2) O entitate care acţionează în nume propriu recunoaşte venituri la valoarea corespunzătoare bunurilor sau serviciilor transferate.”

Societatea TVG TAX AUDIT SRL
Societate de consultanță fiscală
Societate de audit financiar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișierul standard de Control Fiscal (SAF-T) (4)

În completarea materialelor publicate an­te­rior (11.08.2021, 21.09.2021 și 06.10.2021) pe această temă, precizăm că a fost pu­blicat, înMonitorulOficial Nr. 1073 din 9 noiembrie 2021, Ordinul președintelui Agenției Națio­nale de Administrare Fiscală Nr. 1783/2021 din 4 noiembrie 2021 privind natura infor­ma­țiilor pe care contribua­bi­lul/ plătitorul trebuie să le declare prin fișierul standard de control fiscal, modelul de ra­portare, procedura și con­dițiile de trans­mi­tere, precum și ter­me­ne­le de transmitere și data/datele de la care ca­te­goriile de con­tribuabili/plătitori sunt obli­gate să tran­smit fișierul standard de control fiscal.
În cele ce urmează, prezentăm, în sinteză, principalele reglementări privitoare la:
– Procedura şi condiţiile de transmitere a fişierului standard de control fiscal (SAF-T);
– Termenele de transmitere de către contri­buabili/plătitori a fişierului standard de con­trol fiscal (SAF-T);
– Data/Datele de la care categoriile de con­tribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fişierul standard de control fiscal, precum şi ca­tegoriile de contribuabili/plă­titori excep­tate de la transmiterea fişierului standard de control.
A. Procedura şi condiţiile de transmitere a fişierului standard de control fiscal (SAF-T)
Transmiterea Declaraţiei informative D406 se poate face de către contribua­bilii/plătitorii cu obligaţia de depunere, în­cepând cu prima zi calendaristică a lunii următoare perioadei pen­tru care obligaţia de­vine activă, până la data-li­mită de de­punere – ultima zi a lunii care ur­mează pe­rioa­dei pentru care se face ra­portarea.
Transmiterea se poate face doar de către contribuabilul/plătitorul cu obligaţie de de­punere sau de către împuternicitul/repre­zen­tantul legal al acestuia folosind certifi­catul calificat de semnătură digitală cu care aceştia sunt înrolaţi în sistemul Agenţiei Na­ţionale de Administrare Fiscală cu drept de depunere a documentelor şi formula­relor fiscaleîn format electronic.
Declaraţia informativă D406 se depune doar online, în format electronic, prin in­ter­mediul serviciului public digital „Servicii online – Depunere declaraţii” al Agenţiei Na­ţionale de Administrare Fiscală sau prin in­termediul site-ului www.e-guvernare.ro, serviciul „Depuneredeclaraţii ANAF”.
Prima Declaraţie informativă D406 va­li­dată, depusă pentru o lună sau un tri­mestru de către un contribuabil/plătitor este con­si­derată declaraţie iniţială. Declaraţiile ulte­ri­oare depuse pentru aceeaşi perioadă (lună/ trimestru) sunt automat considerate de­cla­raţii rectificative.
Declaraţiile rectificative care se depun pen­tru corectarea unei erori materiale, omi­siuni etc. trebuie să cuprindă toate infor­maţiile din declaraţia iniţială, plus cele asu­pra cărora s-au efectuat corecţii.
B. Termenele de transmitere de către contribuabili/plătitori a fişierului standard de control fiscal (SAF-T)
a). Declaraţia informativă D406 se trans­mite în format electronic, data-limită de transmitere fiind:
– ultima zi calendaristică a lunii următoare perioadei de raportare, respectiv luna/tri­mes­trul calendaristic, după caz, pentru alte informaţii decât cele privind secţiunile „Stocuri” şi „Active”;
– la termenul de depunere a situaţiilor financiare aferente exerciţiului financiar, în cazul secţiunii „Active”;
– la termenul stabilit de organul fiscal cen­tral, care nu poate fi mai mic de 30 de zile ca­len­daristice de la data solicitării, în cazul secţiunii „Stocuri”.
b). Contribuabilii/Plătitorii transmit Declaraţia informativă D406 lunar sau trimestrial, urmând perioada fiscală aplicabilă pentru taxa pe valoarea adăugată (TVA). Contribuabilii care au ca perioadă fiscală aplicabilă pentru taxa pe valoarea adăugată semestrul sau anul transmit Declaraţia informativă D406 trimestrial.
c). Contribuabilii care nu sunt înregistraţi în scopuri de TVA transmit Declaraţia informativă D406 trimestrial.
d). Data-limită pentru transmiterea declaraţiilor informative D406 privind fişierul standard de control fiscal este ultima zi calendaristică din luna depunerii, reprezentând luna calendaristică imediat următoare perioadei pentru care a fost pregătită declaraţia informativă.
e). (1) Contribuabilii/Plătitorii beneficiază de o perioadă de graţie de:
– 6 (şase) luni pentru prima raportare, respectiv cinci (cinci) luni pentru a doua raportare, 4 (patru) luni pentru a treia raportare, 3 (trei) luni pentru a patra raportare, 2 (două) luni pentru a cincea raportare, pentru contribuabilii care au obligaţia de transmitere lunară a fişierului SAF-T;
– 3 (trei) luni pentru prima raportare, pentru contribuabilii care au obligaţia de transmitere trimestrială a fişierului SAF-T.
(2) Perioada de graţie se calculează pornind de la ultima zi a perioadei de raportare pentru care aceasta se acordă, când obligaţia de transmitere devine efectivă pentrurespectivul contribuabil.
C. Data/Datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fişierul standard de control fiscal, precum şi categoriile de contribuabili/plătitori exceptate de la transmiterea fişierului standard de control
a). Obligaţia de transmitere a fişierului standard de control fiscal prin intermediul Declaraţiei informative D406 devine efectivă pentru fiecare categorie de contribuabili, astfel:
– pentru contribuabilii încadraţi în categoria marilor contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care au făcut parte din această categorie şi în anul 2021, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2022, care reprezintă data de referinţă pentru mari contribuabili;
– pentru contribuabilii încadraţi în categoria marilor contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care nu au făcut parte din această categorie în anul 2021, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 iulie 2022, care reprezintă data de referinţă pentru noii mari contribuabili;
– pentru contribuabilii încadraţi în categoria contribuabili mijlocii la data de 31 decembrie 2021, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2023, care reprezintă data de referinţă pentru contribuabilii mijlocii;
– pentru contribuabilii încadraţi în categoria de contribuabili mici la data de 31 decembrie 2021, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2025, care reprezintă data de referinţă pentru contribuabilii mici;
– pentru contribuabilii nou-înregistraţi/încadraţi după data de referinţă pentru fiecare categorie în parte, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data efectivă a înregistrării, prima depunere a Declaraţiei informative D406 urmând să se facă în ultima zi a lunii care urmează perioadei pentru care se face raportarea, ulterior datei de referinţă pentru categoria în care au fost înregistraţi/încadraţi.
b). Contribuabilii care au fost încadraţi într-o categorie care avea obligaţia depunerii Declaraţiei informative D406, conform datelor de referinţă, iar ulterior sunt încadraţi într-o categorie pentru care nu s-a împlinit data de referinţă pentru depunerea declaraţiei continuă să raporteze fişierul standard de control prin depunerea de Declaraţii informative D406.
c). Următoarele categorii de contribuabili au obligaţia de depunere a fişierului standard de control fiscal (SAF-T), prin intermediul Declaraţiei informative D406:
– regiile autonome;
– institutele naţionale de cercetare-dezvoltare;
– societăţile pe acţiuni (S.A.);
– societăţile în comandită pe acţiuni (SCA);
– societăţile în comandită simplă (SCS);
– societăţile în nume colectiv (SNC);
– societăţile cu răspundere limitată (S.R.L.);
– societăţile/companiile naţionale;
– organizaţiile cooperatiste meşteşugăreşti (OC1);
– organizaţiile cooperatiste de consum (OC2);
– organizaţiile cooperatiste de credit (OC3);
– unităţile fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul înstrăinătate;
– persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România;
– persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România;
– asociaţiile cu scop patrimonial;
– asociaţiile/persoanele fără scop patrimonial;
– organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevăzute în legislaţia pieţei de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat şi alte entităţi organizate pe baza Codului civil;
– societăţile nerezidente care au înRomânia un cod de înregistrare în scopuri de TVA (contribuabilii înregistraţi prin înregistrarev directă, contribuabilii înregistraţi prin reprezentant fiscal, sediile fixe);
– alte persoane juridice, care nu se regăsesc menţionate în mod expres mai jos.
d). Următoarele categorii de contribuabili nu au obligaţia de depunere a fişierului standard de control fiscal (SAF-T):
– persoanele fizice autorizate (PFA);
– întreprinderile individuale (II);
– întreprinderile familiale (IF);
– persoanele fizice care desfăşoară activităţi cu scop lucrativ (PFL);
– asociaţiile familiale (ASF);
– societăţile profesionale de avocaţi cu răspundere limitată (SPAR) şi cabinetele individuale de avocat;
– societăţile profesionale notariale şi birourile individuale notariale;
– cabinetele medicale individuale (CMI);
– societăţile profesionale practicieni în insolvenţă (SPI);
– întreprinderile profesionale unipersonale cu răspundere limitată (URL);
– instituţiile publice (PUB), indiferent de sursa lor de finanţare sau de categoria de contribuabili la care sunt încadrate;
– autorităţile administrative, indiferent de sursa lor de finanţare.

 

Societatea TVG TAX AUDIT SRL
Societate de consultanță fiscală
Societate de audit financiar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competența de constatare a contravențiilor și de aplicare a amenzilor prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991

Potrivit dispozițiilor art.41 din Legea con­tabilității nr. 82/1991, republicată, cu mo­di­ficările și completările ulterioare, constituie con­travenție următoarele fapte:
1. deţinerea, cu oricetitlu, de elemente de na­tura activelorşidatoriilor, precum şi efec­tu­a­rea de operaţiuni economico-financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate;
2. nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanţelor Publice, respectiv de instituţiile cu atribuţii de reglementare în domeniul contabilităţii prevăzute la art. 4alin. (3), cu privire la:
a) aprobarea politicilor şi procedurilor contabile prevăzute de legislaţie;
b) utilizarea şi ţinerea registrelor de con­ta­bilitate;
c) întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru toate ope­ra­ţiunile efectuate, înregistrarea în conta­bi­li­tate a acestora în perioada la care se referă, păstrarea şi arhivarea acestora, precum şi reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse;
d) efectuarea inventarierii;
e) întocmirea, semnarea şi depunerea în termenul legal la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor a situaţiilor finan­ci­a­re anuale şi, după caz, a situaţiilor financiare anuale consolidate, a situaţiilor financiare in­terimare, precum şi a raportărilor con­ta­bile;
e^1) întocmirea şi depunerea în termenul le­gal la unităţile teritoriale ale Minis­te­ru­lui Finanţelor a rapoartelor prevăzute de art. 28 alin. (7) şi art. 29alin. (2^1);
f) întocmirea, semnarea şi depunerea la Ministerul Finanţelor Publice şi la unităţile teritoriale ale acestuia, precum şi la insti­tu­ţiile publice ierarhic superioare a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale ale insti­tuţiilor publice, potrivit legii;
g) depunerea declaraţiei din care să rezulte că persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) – (3) nu au desfăşurat activitate, respectiv a înştiinţării prevăzute la art. 27alin. (6) lit. b);
3. prezentarea de situaţii financiare care conţin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei rapor­toare;
4. nerespectarea prevederilor referitoare la întocmirea declaraţiilor prevăzute la art. 30 şi 31;
5. nerespectarea prevederilor referitoare la obligaţia membrilor organelor de admi­nis­tra­ţie, conducere şi supraveghere de a în­toc­mi şi de a publica situaţiile financiare anuale;
6. nerespectarea prevederilor referitoare la obligaţia membrilor organelor de ad­mi­nis­traţie, conducere şi supraveghere ale societăţii-mamă de a întocmi şi de a publica situaţiile financiare anuale consolidate;
7. nerespectarea obligaţiei privind audi­ta­rea, conform legii, a situaţiilor financiare a­nu­a­le, a situaţiilor financiare anuale con­so­li­date, precum şi a situaţiilor financiare in­te­rimare;
8. nedepunerea, potrivit prezentei legi, a si­tuaţiilor financiareanuale, a situaţiilor fi­nanciareanuale consolidate, a situaţiilor fi­nanciare interimare, precum şi a raportărilor contabile;
9. nerespectarea prevederilor art. 10 şi 36^1.
Contravențiile precizate mai sus ( prevăzute la art.41) se sancționează, înconformitate cu prevederile art.42 din Lege, după cum urmează:
a) cele prevăzute la pct. 1 şi 9, cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei;
b) cele prevăzute la pct. 2 lit. a), b) şi c), cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei;
c) cele prevăzute la pct. 2 lit. f), cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;
d) cele prevăzute la pct. 2 lit. g), cu amendă de la 100 lei la 200 lei;
e) cea prevăzută la pct. 3, cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei;
f) cele prevăzute la pct. 2 lit. d), pct. 4 şi 5, cu amendă de la 400 lei la 5.000 lei;
g) cea prevăzută la pct. 6, cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei;
h) cea prevăzută la pct. 7, cu amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei;
i) cea prevăzută la pct. 8, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
j) cele prevăzute la pct. 2 lit. e), astfel: cele referitoare la întocmire şi semnare, cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei; cea referitoare la depunerea în termenul legal, cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 şi 15 zile lucrătoare, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 şi 30 de zile lucrătoare, şi cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare;
k) cea prevăzută la pct. 2 lit. e^1), cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 şi 15 zile lucrătoare, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 şi 30 de zile lucrătoare, şi cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare.
Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se fac, potrivit dispozițiilor art.42 alin (4) din Lege, de către persoanele cu atribuţii de inspecţie fiscală şi control financiar, precum şi de personalul din cadrul altor structuri ale Ministerului Finanţelor, respectiv ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, stabilite prin ordin al ministrului finanţelor, respectiv ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
În Monitorul Oficial nr. 1057 din 4 noiembrie 2021 a fost publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1768/2021 din 2 noiembrie 2021 pentru aprobarea competențelor de constatare a contravențiilor și de aplicare a amenzilor prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991.
În conformitate cu prevederile Art.1 din Ordin :
– Competența de constatare a contravențiilor și de aplicare a amenzilor prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare, revine persoanelor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală și al structurilor subordonate acesteia, care au atribuții de inspecție fiscală, precum și celor care au atribuții de antifraudă fiscală.
– Personalul din cadrul structurilor subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care au atribuții în domeniul gestiunii declarațiilor fiscale și bilanțurilor, are atribuții de constatare și sancționare a contravențiilor privind nedepunerea în termenul legal la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor a situațiilor financiare anuale și, după caz, a situațiilor financiare anuale consolidate, a situațiilor finaciare interimare, a raportărilor contabile sau, după caz, a declarației din care rezultă că persoanele prevăzute la art.1 alin. (1) – (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu au desfășurat activitate.

 

 

Societatea TVG TAX AUDIT SRL
Societate de consultanță fiscală
Societate de audit financiar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura de acordare a eșalonării la plată, în formă simplificată

Prin Art.1, Instituirea posibilității acordării eșalonărilor la plată de către organul fiscal central,

din OUG Nr. 181/2020  ( privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene) s-a reglementat aprobarea eșalonării la plată, în formă simplificată, pe o perioadă de cel mult 12 luni, pentru obligațiile fiscale principale și accesorii a căror scadență/termen de plată s-a împlinit după data declarării stării de urgență și nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

Pentru a beneficia de eșalonarea la plată, în formă simplificată, debitorul trebuia să depună o cerere, la organul fiscal, până la data de 15 decembrie 2020inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

Potrivit prevederilor Art. VII din OUG Nr.19/2021 ( privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal),  pentru a beneficia de eșalonarea la plată, în formă simplificată, debitorul trebuia să depună o cerere, la organul fiscal, în perioada 26 octombrie 2020 – 15 decembrie 2020, precum și în perioada 1 ianuarie 2021 – 30 septembrie 2021 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

Așa după cum am prezentat în materialul  ,, Modificarea și completarea codului de procedură fiscală (3) ‘’, publicat în data de 12 septembrie 2021, prin Ordonanța Nr.11/2021 ( pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale) s-a introdus o procedură permanentă de eșalonare la plată, în formă simplificată, pentru obligațiile bugetare administrate de organul fiscal central.

Pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Transparență decizională,  a fost publicat, în data de 2 noiembrie 2021, Proiect de ordin… pentru aprobarea procedurii de acordare a eșalonării la plată, în formă simplificată, de către organul fiscal central.

În cele ce urmează, prezentăm principalele reglementări conținute în Procedura – Anexă a proiectului actului normativ:

– Procedura se aplică obligațiilor fiscale principale și accesorii restante, administrate de organul fiscal central, a căror vechime este de maximum 12 luni anterioare depunerii cereriiși nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, pentru care debitorii pot depune cereri de eșalonare la plată.

– Prin obligații fiscale administrate de organul fiscal se înțelege:

 1. a) obligaţiile fiscale principale reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat, precum şi obligaţiile fiscale accesorii;
 2. b) amenzile de orice fel administrate de organul fiscal;
 3. c) creanţele bugetare stabilite de alte organe şi transmise spre recuperare organelor fiscale, potrivit legii, inclusiv creanţele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotărâri judecătoreşti sau alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii;
 4. d) creanţe rezultate din săvârşirea unor infracţiuni, respectiv prejudicii, cheltuieli judiciare şi amenzi judiciare/penale.

– Eşalonarea la plată se acordă de către organul fiscal, pe o perioadă de cel mult 12 luni, prin emiterea deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale, la care se anexează graficul de plată care cuprinde rate lunare, în funcție de numărul de luni de eșalonare la plată aprobat. Perioada de eşalonare la plată acordată nu poate fi mai mare decât perioada de eşalonare la plată solicitată de debitor.

– Eşalonările la plată a obligaţiilor fiscale se solicită de către debitor în baza unei cereri, depusă la organul fiscal. Modalitățile de depunere sunt următoarele:

 1. a) la registratura organului fiscal;
 2. b) prin poştă, cu confirmare de primire;
 3. c) prin intermediul serviciului ”Spațiu privat virtual”.

–  În cazul în care debitorul optează pentru plata diferențiată a ratelor de eșalonare, acesta menționează în cerere propunerea de grafic, care va cuprinde, pentru fiecare rată, procentul care poate fi achitat din obligațiile fiscale principale și accesorii, respectiv:

 1. a) cel puțin 5% din cuantumul obligațiilor fiscale ce pot fi eşalonate la plată, pentru jumătate din perioada de eșalonare solicitată,
 2. b) diferența de procent se împarte în mod egal pentru fiecare rată de eşalonare, pentru următoarele luni rămase din propunerea de grafic.

– În situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art.209^1 alin.(6)-(9) din Codul de procedură fiscală,organul fiscal emite decizia de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale, la care se anexează graficulde eșalonare, precum și, după caz, decizia de amânare la plată a penalităților de nedeclarare.

– Termenul de plată a ratelor de eşalonare este data de 15 a fiecărei luni. Prima rată din graficul de eşalonare la plată are termenul de plată data de 15 a lunii următoare emiterii deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale.

– În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute laart.209^1 alin.(6)-(9) din Codul de procedură fiscală, organul fiscal emite decizia de respingere a cererii.

– În cazul în care se constată neîndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzutela art.209^4 alin.(1), art.209^5 alin.(7) și la art.209^10 alin.(2) din Codul de procedură fiscală,organulfiscal va emite, în termen de cel mult 30 de zile de la data nerespectării condiţiei,decizia de constatare a pierderii valabilităţii eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale, precum şi, după caz, decizia de pierdere a valabilităţii amânării la plată a penalităţilor de nedeclarare.

– Pentru menţinerea unei eşalonări a cărei valabilitate a fost pierdută, debitorul depune o cerere la organul fiscal.

–  În situaţia în care ulterior emiterii deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale şi/sau a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de nedeclarare, după caz, se sting anticipat mai mult de 3 rate din graficul de eşalonare la plată, potrivit prevederilor art.207 alin. (5) din Codul de procedură fiscală, organul fiscal emite, din oficiu, o decizie de modificare a deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale.

–  Pentru cererile depuse în condiţiile art.209^5 alin.(3) din Codul de procedură fiscală

, organul fiscal emite şi comunică decizia de modificare a deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale împreună cu un nou grafic de eşalonare la plată, care face parte integrantă din aceasta, cu păstrarea perioadei de eşalonare rămase din eşalonarea aprobată iniţial sau modificarea acesteia, dupa caz.  Prin modificarea perioadei de eşalonare se înţelege că organul fiscal poate aproba, la cererea debitorului, eșalonarea pe o perioada de cel mult 12 luni de la data emiterii deciziei de modificare a deciziei de eşalonare la plată.

 

 

 

Societatea TVG TAX AUDIT SRL

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

 

Procedura de îndrumare și asistență a contribuabililor/plătitorilor (2)

În completarea materialului publicat anterior(18.10.2021) pe această temă, în cele ce urmează prezentăm principalele reglementări privitoare la Modalitățile de acordare a îndrumării și asistenței.

           B.3) Modalităţi de acordare a îndrumării şi asistenţei

           B.3.1) Îndrumarea şi asistenţa acordate direct la sediul organului fiscal competent

Îndrumarea şi asistenţa acordate direct la sediul organului fiscal competent cu administrarea creanţelor fiscale se realizează de serviciile/birourile/compartimentele din cadrul structurilor precizate la lit.B.1 din materialul publicat anterior pe această temă.

            B.3.2) Îndrumarea şi asistenţa acordate în format letric

Pentru a beneficia de îndrumare și asistenţă în format letric, contribuabilii/plătitorii pot adresa una sau mai multe cereri structurii competente, conform regulilor stabilite potrivit Procedurii.

Structurile competente pot solicita contribuabililor/plătitorilor comunicarea de informaţii, explicaţii, precum şi prezentarea de documente necesare formulării de răspunsuri la cererile acestora. . Termenul de transmitere de către contribuabili/plătitori a răspunsului este de 15 zile de la comunicarea solicitării de furnizare a informațiilor, explicațiilor sau documentelor. În cazul în care contribuabilii/plătitorii nu dau curs acestei solicitări aceasta se clasează.

             B.3.3) Îndrumarea şi asistenţa acordate prin e-mail

Pentru a beneficia de îndrumare și asistenţă, în scris, prin e-mail, contribuabilii/plătitorii completează formularul electronic de pe portalul ANAF, înscriind în mod obligatoriu toate datele de identificare.

Răspunsurile la solicitările contribuabililor/plătitorilor se comunică acestora în format electronic.

            B.3.4) Îndrumarea şi asistenţa prin  „Spaţiul privat virtual”

Contribuabilii/Plătitorii persoane fizice, persoane juridice sau alte entități fără personalitate juridică, înregistrați în „Spaţiul privat virtual”, pot adresa, direct sau prin reprezentanții sau împuterniciții acestora, cereri de îndrumare şi asistenţă în domeniul legislației fiscale, precum şi în domeniul tehnologiei informaţiei prin accesarea formularului de contact din cadrul acestui serviciu.

Pentru a adresa cereri de îndrumare și asistență persoanele trebuie să se identifice folosind mijloacele de identificare prevăzute de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică, cu modificările și completările ulterioare.

Răspunsurile la cererile adresate de contribuabili/plătitori se comunică de structurile din cadrul organului fiscal central competent  , în format electronic prin intermediul aceluiaşi serviciu.

            B.3.5) Îndrumarea şi asistenţa prin telefon

Pentru a beneficia de îndrumare și asistenţă prin telefon, cu excepția asistenței în domeniul contabil, contribuabilii/plătitorii se adresează Call-center-ului.

Numărul unic de telefon alocat îndrumării și asistenţei contribuabililor/plătitorilor este mediatizat prin intermediul portalului ANAF sau/şi prin alte mijloace disponibile.

În cazul în care, în timpul convorbirii telefonice, se constată că problematica fiscală și/sau nefiscală, solicitată sau aspectele tehnice prezentate au un grad ridicat de complexitate şi dificultate sau răspunsul nu se regăsește, în mod explicit, în bazele de date specifice activității de asistență ale ANAF sau în reglementările legale, contribuabilul/plătitorul este îndrumat să solicite îndrumare și asistență prin celelalte modalități prevăzute în Procedură.

În cazul în care, în timpul convorbirii telefonice, se constată că pentru îndeplinirea obligației fiscale contribuabilul/plătitorul are nevoie de asistență în vederea accesării unor servicii disponibile pe site-ul ANAF, acesta este îndrumat să contacteze Call center–ul prin intermediul serviciului de chat disponibil pe site-ul ANAF. În acest sens contribuabilul/plătitorul completează datele de identificare solicitate de acest serviciu.

În situația în care contribuabilul/plătitorul solicită prin intermediul serviciului de chat alte informații acesta este îndrumat să solicite îndrumare și asistență prin celelalte modalități prevăzute în Procedură.

B.3.6) Îndrumarea şi asistenţa acordate din oficiu

Îndrumarea şi asistenţa acordate din oficiu contribuabililor/plătitorilor constau în furnizarea, din inițiativa organului fiscal central, de informaţii în sensul celor precizate la lit.A din materialul publicat anterior pe această temă.

DGAC monitorizează activitatea de îndrumare și asistență a contribuabililor/plătitorilor desfășurată de structurile teritoriale, selectează problemele ce prezintă relevanță pentru contribuabili/plătitori și/sau organele fiscale din subordinea ANAF și actualizează „aplicația ANAFI” ori emite materiale informative pentru îndrumarea acestora, după caz.

Ori de câte ori consideră necesar DGAC transmite la MF o sinteză a solicitărilor de îndrumare și asistență  a contribuabililor primite de toate structurile de asistență a contribuabililor, în scris, e-mail sau telefon, pentru care apreciază că necesită clarificare prin modificarea si/sau completarea prevederilor legale din domeniul legislației fiscale, însoțite de motivarea aferentă, în vederea analizării necesității adoptării unor măsuri legislative.

Îndrumarea şi asistenţa acordate din oficiu contribuabililor/plătitorilor se  realizează prin orice instrument aflat la dispoziţia organului fiscal, cum ar fi: elaborarea şi distribuirea de materiale informative (ghiduri, broşuri, pliante, afişe şi altele asemenea), inițierea unor comunicate de presă, publicarea de comunicate, organizarea de întâlniri de lucru cu grupuri de contribuabili/plătitori, educație fiscală, campanii de informare desfășurate în colaborare cu alte instituții publice privind diverse acțiuni/tematici fiscale, furnizarea de informaţii în cadrul emisiunilor informative ale posturilor de radio şi televiziune, organizare de sesiuni de informare pe pagina oficială a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, deschisă pe website-ul rețelei de socializare, publicarea materialelor informative pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală şi altele asemenea.

 

 

Societatea TVG TAX AUDIT SRL

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar