Actualizarea şi îmbunătăţirea prevederilor Codului de procedură fiscală (continuare)

27 noiembrie 2018 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Actualizarea şi îmbunătăţirea prevederilor Codului fiscal şi ale Codului de procedură fiscală, sunt publicate motivările iniţiatorilor propunerilor şi textele de modificare/completare propuse.
Continuăm prezentarea, în cele ce urmează, a textelor propuse şi motivările iniţiatorilor privitor la Codul de procedură fiscală.

3.5. Art. 127. Suspendarea inspecţiei fiscale
Textul actual:
Text propus: (8) Prevederile art. 124 alin. (1) şi (2) nu sunt aplicabile pe perioada suspendării inspecţiei fiscale.
(9) Contribuabilul/plătitorul are dreptul de a fi informat cu privire la orice alt mijloc de probă obţinut de organul fiscal urmare acţiunilor ce au constituit cauze de suspendare conform alin. (1) şi care are legătură cu situaţia fiscală a contribuabilului/ plătitorului.
(10) Contribuabilul/plătitorul poate contesta decizia de suspendare potrivit Titlului VIII, în termen de 45 de zile de la data comunicării acesteia.
Motivarea iniţiatorului:

3.6.1. Art. 128. Reverificarea:
Textul actual: (1) Prin excepţie de la prevederile art. 118 alin. (3), conducătorul organului de inspecţie fiscală poate decide reverificarea unor tipuri de obligaţii fiscale pentru o anumită perioadă impozabilă, ca urmare a apariţiei unor date suplimentare necunoscute organului de inspecţie fiscală la data efectuării inspecţiei fiscale, care influenţează rezultatele acesteia.
Textul propus: (1) Prin excepţie de la prevederile art. 118 alin. (3), conducătorul organului de inspecţie fiscală poate decide reverificarea unor tipuri de obligaţii fiscale pentru o anumită perioadă impozabilă, la propunerea organului de inspecţie desemnat cu efectuarea inspecţiei sau la cererea contribuabilului, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii cumulative:
a) după încheierea inspecţiei fiscale apar date suplimentare care erau necunoscute organului de inspecţie fiscală sau, după caz, contribuabilului, la data efectuării inspecţiei fiscale;
b) datele suplimentare influenţează rezultatele inspecţiei încheiate.
Motivarea iniţiatorului: 1. În această procedură a reverificării nu este atins obiectivul declarat al Codului de procedură în ceea ce priveşte echilibrul drepturilor şi obligaţiilor părţilor. În fapt, deşi este în situaţia ca ulterior inspecţiei, contribuabilul să intre în posesia unor documente care nu existau la data efectuării inspecţiei, din motive ce nu-i sunt imputabile, contribuabilul este lipsit de dreptul de a beneficia de plata unui impozit corect, organul fiscal opunându-i principiul unicităţii inspecţiei de la care se poate face excepţie doar dacă datele suplimentare sunt identificate de organele fiscale, de regulă urmare colaborării cu alte autorităţi sau urmare unor controale încrucişate.
2. De altfel, deşi nu rezultă expres din text că reverificarea este decisă doar dacă datele suplimentare rezultă din acţiunile proprii ale organului fiscal (textul prevede doar ca decizia este a conducătorului organului de inspecţie), în practică nu este admisă o reverificare la cererea contribuabilului, deşi condiţiile prevăzute de lege pentru reverificare sunt îndeplinite. Mai mult, textul prevede inclusiv condiţia ca datele să fie obţinute „în orice mod”, deci inclusiv de la contribuabil.
3. Acest dezechilibru a fost sesizat şi de CJUE în recenta Cauză Zabrus (C-81/17). Astfel, judecătorul european, după ce a reţinut principii specifice cazului dedus atenţiei sale, a reţinut şi următoarele: „Un regim naţional de inspecţie care nu permite corectarea declaraţiei de TVA, în condiţiile în care prevede o posibilitate a autorităţilor fiscale de a efectua o nouă inspecţie atunci când dispun de informaţii noi, nu urmăreşte garantarea drepturilor contribuabililor şi nu rezultă că serveşte la aplicarea principiului securităţii juridice, ci acţionează în principal pentru eficacitatea inspecţiilor şi a funcţionării administraţiei.“

3.6.2. Art. 128. Reverificarea:
Textul actual: (2) Prin date suplimentare se înţelege informaţii, documente sau alte înscrisuri obţinute ca urmare a unor controale inopinate desfăşurate la alţi contribuabili/plătitori ori comunicate organului fiscal de către organele de urmărire penală sau de alte autorităţi publice ori obţinute în orice mod de organul de inspecţie fiscală, de natură să modifice rezultatele inspecţiei fiscale anterioare.
Textul propus: (2) Prin date suplimentare se înţelege orice fapt sau mijloc de probă de care se ia cunoştinţă ulterior inspecţiei, de natură să modifice rezultatele inspecţiei anterioare.
Motivarea iniţiatorului: A se vedea motivaţia de la art. 128 alin. (1).

3.6.3. Art.129. Refacerea inspecţiei fiscale:
Textul actual: (4) Refacerea inspecţiei fiscale se realizează de către o altă echipă de inspecţie fiscală decât cea care a încheiat actul desfiinţat.
Textul propus: (4) Refacerea inspecţiei fiscale se realizează de către o altă echipă de inspecţie fiscală, decât cea care a încheiat actul desfiinţat, care să fie coordonată şi îndrumată de un alt sef de serviciu.”
Motivarea iniţiatorului:

3.6.4. Art.130. Dreptul contribuabilului/plătitorului de a fi informat:

Textul actual: (2) Organul de inspecţie fiscală comunică contribuabilului/plătitorului proiectul de raport de inspecţie fiscală, în format electronic sau pe suport hârtie, acordându-i acestuia posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere. în acest scop, odată cu comunicarea proiectului de raport, organul de inspecţie fiscală comunică şi data, ora şi locul la care va avea loc discuţia finală.
Textul propus: (2) Organul de inspecţie fiscală comunică contribuabilului/plătitorului proiectul de raport de inspecţie fiscală, în format electronic sau pe suport hârtie, acordându-i acestuia posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere. În acest scop, odată cu comunicarea proiectului de raport, organul de inspecţie fiscală comunică şi data, ora şi locul la care va avea loc discuţia finală, însă nu mai devreme de 5 zile lucrătoare de la data comunicării proiectului de raport de inspecţie fiscală. În cazul marilor contribuabili discuţia finală nu poate avea loc mai devreme de 7 zile lucrătoare calculate de la data comunicării proiectului de raport de inspecţie fiscală.”
Motivarea iniţiatorului: În practică au existat numeroase situaţii în care organul de inspecţie fiscală a stabilit data şi ora discuţiei finale în ziua imediat următoare celei în care a fost comunicat proiectul de raport de inspecţie fiscală (care în majoritatea situaţiilor are o dimensiune de aproximativ 60 – 80 de pagini, existând situaţii în care acesta a avut şi 400 de pagini), contribuabilul neavând posibilitatea reală de a lua la cunoştinţă de conţinutul acestuia.
Mai mult, într-o atare situaţie efectele pe care legiuitorul le-a urmărit prin introducerea acestei dispoziţii, respectiv de a oferi contribuabilului posibilitatea de a lua la cunoştinţă de constatările organului fiscal şi de a-şi prezenta opinia cu privire la acestea, nu se mai produc.

3.6.5. Art.131. Rezultatul inspecţiei fiscale
Textul actual: (2) Raportul de inspecţie fiscală se întocmeşte la finalizarea inspecţiei fiscale şi cuprinde toate constatările în legătură cu perioadele şi obligaţiile fiscale verificate, precum şi în legătură cu alte obligaţii prevăzute de legislaţia fiscală şi contabilă ce au făcut obiectul verificării. în cazul în care contribuabilul/plătitorul şi-a exercitat dreptul prevăzut la art. 130 alin. (5), raportul de inspecţie fiscală cuprinde şi opinia organului de inspecţie fiscală, motivată în drept şi în fapt, cu privire la punctul de vedere exprimat de contribuabil/plătitor.
Textul propus: (2)Raportul de inspecţie fiscală se întocmeşte la finalizarea inspecţiei fiscale şi cuprinde constatările în legătură cu toate perioadele şi toate obligaţiile fiscale înscrise în Avizul de verificare, precum şi în legătură cu alte obligaţii prevăzute de legislaţia fiscală şi contabilă ce au făcut obiectul verificării. În cazul în care contribuabilul/plătitorul şi-a exercitat dreptul prevăzut la art. 130 alin. (5), raportul de inspecţie fiscală cuprinde şi opinia organului de inspecţie fiscală, motivată în drept şi în fapt, cu privire la punctul de vedere exprimat de contribuabil/plătitor.
Motivarea iniţiatorului: Există situaţii în care, urmare finalizării inspecţiei fiscale, echipa de inspecţie fiscală stabileşte în sarcina contribuabilului doar obligaţii fiscale suplimentare de plată, nu şi eventuale obligaţii fiscale pe care contribuabilul le-a plătit în mod eronat la bugetul de stat. Într-o asemenea situaţie, contribuabilul este lipsit de posibilitatea de a critica în faţa organului de soluţionare nestabilirea de către echipa de inspecţie fiscală a obligaţiilor fiscale plătite în mod eronat către bugetul de stat şi care se impun a fi restituite.
Propunerea are în vedere reglementarea clară a faptului că:
în RIF să se prezinte constatări pentru toate perioadele şi obligaţiile fiscale înscrise în Avizul de verificare
fiecare perioadă şi obligaţie fiscală ce a făcut obiectul constatărilor, să facă obiectul unei decizii de impunere sau, după caz, a unei decizii de nemodificare a bazei de impunere.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: [email protected]

Loading...

Scrie un comentariu

stiri si ziare
Citește articolul precedent:
Deputatul PNL Lucian Heiuş: Mai avem nevoie de 67 de voturi ca moţiunea de cenzură să treacă

Opoziţia vrea să depună moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă pe 10 decembrie. Nu se ştie însă dacă opoziţia va...

La mulţi ani, România! La mulţi ani, români!

La 1 decembrie 1918, se înfăptuia România Mare prin revenirea Transilvaniei, Basarabiei şi Bucovinei la România. Despre acest moment nu...

Florin Cazacu: Locul lui Avram Iancu este de acum şi pentru totdeauna, în guvern!

Ieri, în prezenţa membrilor guvernului, a primarilor din judeţele Hunedoara şi Alba, a parlamentarilor hunedoreni, dar şi a câtorva zeci...

Închide